Arhivă anunţuri DPPD 2016

  SĂLILE DE CURS PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

   

  ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, CU TAXĂ – NIVEL I, II

  Sălile de curs pentru programul de formare psihopedagogică sunt:

  – P 20 – pentru cursanţii nivelului i

  – P 16 – pentru cursanţii nivelului ii

  (Facultatea de Management – corpul P).


  Cursanţii în regim postuniversitar, cu taxă de la nivelul II

   

  Cursanţii în regim postuniversitar, cu taxă de la nivelul II


  Cursanţii în regim postuniversitar, cu taxă de la nivelul I

   

  Cursanţii în regim postuniversitar, cu taxă de la nivelul I


  Studenţii din anul I admişi pe locurile de la buget

   

  Studenţii din anul I admişi pe locurile de la buget


  Grupe studenți anul II și III 2016/2017 – București

   


  Grupe studenți anul I, II și III 2016/2017 – filiala Călărași

   


  Grupe studenți anul I, II și III 2016/2017 – filiala Slatina

   


  Cursuri de certificare pentru profesia didactică – nivelul I anul universitar 2016-2017

   

  Perioada de înscrieri se prelungeşte până la data de 06.10.2016

   

  În cadrul Nivelului I de certificare pentru profesia didactică se vor studia disciplinele: Psihologia educaţiei, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Didactica specialităţii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi Portofoliu didactic.

   

  Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

   

  Înscrierile la Nivelul I se vor desfășura în perioada
  15 – 30 septembrie 2016,
  la Biroul Acte de studii (Corp A), orele 12:00 – 15:00

   

  Pentru înscrierea la Nivelul I, actele necesare sunt:

  • diploma (adeverința) de licență însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă (originale şi copii xerox);
  • copie diplomă de bacalaureat;
  • copie certificat de naștere;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie buletin / carte de identitate;
  • fișă de înscriere tip;
  • chitanță de achitare a taxelor de înscriere și școlarizare;
  • dosar plic;
  • două poze ¾ cm – hârtie fotografică.

   

  Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon: 0314.334.201.


  Cursuri de certificare pentru profesia didactică – nivelul II anul universitar 2016-2017

   

  Perioada de înscrieri se prelungeşte până la data de 06.10.2016

   

  În cadrul Nivelului II de certificare pentru profesia didactică se vor studia disciplinele: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității, Practică pedagogică în învățământul liceal, postliceal și universitar, Comunicare educațională, Educație interculturală și Portofoliul didactic.

   

  Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și superior, dacă au absolvit și un master în domeniul diplomei de licență.

   

  Înscrierile la Nivelul II se vor desfășura în perioada
  15 – 30 septembrie 2016,
  la Biroul Acte de studii (Corp A), orele 12:00 – 15:00

   

  Pentru înscrierea la Nivelul II, actele necesare sunt:

  • diploma de licență (ciclul I – studii universitare de licență) și diploma de master (adeverință) în domeniul diplomei de licență, însoțite de suplimentele la diplomă / foile matricole (originale şi copii xerox);
  • diploma de studii universitare de lungă durată însoțită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă – originale şi copii xerox (pentru absolvenții studiilor organizate conform Legii 84/1995);
  • certificat (adeverința) de absolvire a cursurilor modulului psihopedagogic corespunzătoare Nivelului I, însoțit de foaia matricolă – originale şi copii xerox;
  • copie certificat de naștere;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie buletin / carte de identitate;
  • fișă de înscriere tip;
  • chitanță de achitare a taxelor de înscriere și școlarizare;
  • dosar plic;
  • două poze ¾ cm – hârtie fotografică.

   

  Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon: 0314.334.201.


  Cursuri de Pregătire pentru Gradul didactic II, Programarea sesiunea august 2016

   

  Perioada de consultații şi pregătire este următoarea:

  • 26 – 27 august 2016 – Pedagogie (corpul P, sala 20, ora 10:00)
  • 29 august 2016 – Metodica specialităţii

   

  Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon: 021.318.03.66 şi 076.90.53.206.


  Calendarul desfășurării examenului pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea august 2016

   

   

  • 30 august 2016 – proba scrisă la Metodica specialităţii
  • 31 august 2016 – proba orală la Pedagogie

   

  Examenele încep la ora 9:00

  Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis de la ora 8:30

  Legitimarea candidaţilor se face pe baza actului de identitate


  Cazare cadre didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea august 2016

   

  Cadrele didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea august 2016, se pot caza, la cerere, pe perioada desfăşurării pregătirii şi a examenelor (26 – 31 august 2016), în campusul universitar, în camere duble la preţul de 140 lei/camera/noapte, respectiv 70 lei/ loc/noapte.


  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2015-2017

   

  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2015-2017, urmatorul continut:

   

  Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice la USAMV din BUCUREŞTI se face până la data de 31 august 2016, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

   

  Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să rezulte că:

  • lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

   

  Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

  Lucrările metodico-ştiinţifice vor fi însoţite de cererea de depunere a lucrării şi se vor înregistra la Registratura USAMV din Bucureşti.

  Cerere de depunere lucrare gr. I (doc.)


  Colocviul de admitere la Gradul didactic I (seria 2016-2018)

   

  Colocviul de admitere la Gradul didactic I (seria 2016-2018) – sesiunea 15 ianuarie – 15 februarie 2016, se va susţine în data de 09 februarie 2016 la ora 1000, în corpul P, sala 44.

  Cererea candidaţilor înscrişi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016- 2018, privind propunerea temei pentru lucrarea ştiinţifică şi a conducătorului ştiinţific se va depune la Registratura USAMV din Bucureşti în perioada 25 ianuarie – 02 februarie 2016, conform modelului ataşat.