Informații publice

  Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.Responsabil difuzarea informațiilor publice:

  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
  ACHIZIȚII PUBLICE
  RESURSE UMANE

  Informații de interes public

   

  Informații de interes public

  Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

  Responsabil difuzarea informațiilor publice: Prof.univ.dr. Valentina Tudor
  Telefon: 0758.046.111
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Modele de cereri şi reclamaţii tip:

   

  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

   

  Aceste modalităţi sunt stipulate în Cap. 3 – „Sancţiuni” al Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

  *ART. 21

  (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

  (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

  (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

  ART. 22

  (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.(*)

  (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

  (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

  (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.”

  (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.”

  * Art. 7 al Legii nr. 544/2001 prevede că:

  „(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

  (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

  (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.”