Studii de masterat

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

   

  ÎNAPOI

   

   

  Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 nu se percep TAXELE DE ÎNSCRIERE ȘI ÎNMATRICULARE

   

  Oferta educațională

   

   Oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultată aici.

   

  • 7 facultăți
  • 32 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;
  • 8 domenii de studii

  Calendar și metodologie

  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ/FRECVENȚĂ REDUSĂ

  SESIUNEA I: 26 iunie - 27 iulie 2020 (vezi calendarul complet)

   

  Perioada de înscriere (toate programele de studii, cu excepția programului de studii Medicină Veterinară): 

  1 - 18 iulie , online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

  20 iulie - Afișarea rezultatelor provizorii

  21 - 24 iulie - Confirmarea locurilor

  27 iulie - Afișarea rezultatelor finale

    

  Programe de studii  din cadrul Facultății de Medicină Veterinară 

  26 iunie – 7 iulie, online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

  8 iulie - Afișarea rezultatelor provizorii

  10 - 15 iulie - Confirmarea locurilor

  17 iulie - Afișarea rezultatelor finale

   

  METODOLOGIA DE ADMITERE 2020 

  Probe de concurs

  Probele de concurs pentru fiecare program de studiu pot fi consultate aici.

   

  Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

   

  Dosarul de înscriere

  Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și prevenind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri, orele 08:00-16:00, conform Calendarului de admitere (click aici pentru vizualizare completă).

   

  Pentru anul universitar 2020 - 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

  La dosar se anexează următoarele acte:
  a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019‐2020, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
  b. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie; 
  c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie; 
  d. certificatul de naştere, în copie; 
  e. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);  
  f. copie după buletinul sau cartea de identitate
  g. adeverinţă medicală tip
  h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021);
  i. chitanţa de plată a taxei de înscriere
  j. acte  doveditoare ale  dreptului  de a  fi  scutiţi  de  plata  taxei  de  înscriere  (numai  pentru acei  candidaţi  care  solicită scutirea  de  plata  taxei  de  înscriere  la  concurs  şi  numai  când  aceştia  îndeplinesc  condiţiile  care  le  dau  dreptul  să beneficieze de scutirea respectivă). 

   

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.


  La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.

  Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.

  Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

  După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

  Taxe

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.

  Pentru anul universitar 2020 - 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

  Afișarea rezultatelor

  Rezultatele provizorii vor fi afișate în data de 20 iulie 2020.

  În perioada 21 - 24 iulie candidații admiși  trebuie să transmită pe adresa de email a facultății la care au fost declarat admis, pentru confirmarea locului, următoarele documente:

  • Candidați admiși pe locurile cu finanțare de la buget: contractul de studii semnat și scanat
  • Candidați admiși pe locurile cu taxă: contractul de studii semnat și scanat împreună cu confirmarea plății primei tranșe din taxa de studiu

   Rezultatele finale se vor afișa pe data de 27 iulie 2020.

   

  Programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  21 iulie - Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  21 – 22 iulie -
  Depunerea online, analiza și soluționarea contestațiilor;
  22 – 23 iulie -
  Transmiterea contractelor de studii semnate de către candidații admiși pe locurile de la buget și taxă;
  24 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  27-28 iulie -
  Plata primei transe din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă;
  29 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile cu taxă și a candidaților respinși;

   

  Consultă calendarul complet aici.

   

  Admitere studenți străini

  Informațiile cu privire la admiterea studenților străini pot fi vizualizate aici.

   

  Admitere Masterat 2020