ADMITERE

  Pentru toate programele de studii, exceptie Medicina Veterinara
  12 – 26 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 21 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

   

  Specializarea Medicina Veterinara - limba romana
  12 – 20 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbăta între orele 8:30 – 12.00;
  22 iulie - Desfășurarea probei scrise;

   

  Specializarea Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză
  2 mai – 11 iulie - Preînscrierea candidaților online pe adresa http://en.fmvb.ro
  12 -19 iulie - Înscrierea candidaților se poate face online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00;

   

   

  Admitere Colegiu terțiar non-universitar 2019

   

   

  Oferta educațională

   

  1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
  2. CALENDARUL ADMITERII
  3. PROBE DE CONCURS
  4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR
  6. TAXE DE ÎNSCRIERE
  7. AFIȘAREA REZULTATELOR
  8. CONFIRMAREA LOCULUI
  9. TAXE DE STUDIU
  10. METODOLOGIE ADMITERE

  OFERTA EDUCAȚIONALĂ

  METODOLOGIE ADMITERE

  Puteti face preinscrieri online pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

   

   

  Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

  Acte necesare

  1. Cerere / Application form / Demande
  2. Diploma de bacalaureat – copie legalizată
   • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
   • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:
    Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau
    Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
   • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
  3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 – 12/13) – copii;
  4. Documentul personal de identificare – copie:
   • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
   • alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;
  5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.
  6. Dovada plăţii sumei aferente:
   • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
   • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

  Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:
  Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
  Cod Fiscal: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ
  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

  Depunerea actelor
  Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicita înscrierea.

  Evaluarea dosarelor
  Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:
  • toate documentele specificate în lista publicată;
  • formularul tipizat completat integral.


  Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

  Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului sau delegatului universității.

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, în anul școlar/universitar 2016-2017

  METODOLOGIA privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017

  Concursul de admitere constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  • un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

   

  ÎNAPOI

   

   

  Examenul de admitere

   

  1. EXAMENUL DE ADMITERE
  2. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  3. DEPUNEREA DOSARELOR
  4. CALENDARUL ADMITERII
  5. AFIȘAREA REZULTATELOR
  6. CONFIRMAREA LOCULUI
  7. METODOLOGIE ADMITERE
  8. CONDUCĂTORI DOCTORAT

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

  În curs de actualizare

   

   

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

   

  ÎNAPOI

   

   

  Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 nu se percep TAXELE DE ÎNSCRIERE ȘI ÎNMATRICULARE

   

  Oferta educațională

   

   Oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultată aici.

   

  • 7 facultăți
  • 32 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;
  • 8 domenii de studii

  Calendar și metodologie

  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ/FRECVENȚĂ REDUSĂ

  SESIUNEA I: 26 iunie - 27 iulie 2020 (vezi calendarul complet)

   

  Perioada de înscriere (toate programele de studii, cu excepția programului de studii Medicină Veterinară): 

  1 - 18 iulie , online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

  20 iulie - Afișarea rezultatelor provizorii

  21 - 24 iulie - Confirmarea locurilor

  27 iulie - Afișarea rezultatelor finale

    

  Programe de studii  din cadrul Facultății de Medicină Veterinară 

  26 iunie – 7 iulie, online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

  8 iulie - Afișarea rezultatelor provizorii

  10 - 15 iulie - Confirmarea locurilor

  17 iulie - Afișarea rezultatelor finale

   

  METODOLOGIA DE ADMITERE 2020 

  Probe de concurs

  Probele de concurs pentru fiecare program de studiu pot fi consultate aici.

   

  Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

   

  Dosarul de înscriere

  Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și prevenind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri, orele 08:00-16:00, conform Calendarului de admitere (click aici pentru vizualizare completă).

   

  Pentru anul universitar 2020 - 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

  La dosar se anexează următoarele acte:
  a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019‐2020, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
  b. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie; 
  c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie; 
  d. certificatul de naştere, în copie; 
  e. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);  
  f. copie după buletinul sau cartea de identitate
  g. adeverinţă medicală tip
  h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021);
  i. chitanţa de plată a taxei de înscriere
  j. acte  doveditoare ale  dreptului  de a  fi  scutiţi  de  plata  taxei  de  înscriere  (numai  pentru acei  candidaţi  care  solicită scutirea  de  plata  taxei  de  înscriere  la  concurs  şi  numai  când  aceştia  îndeplinesc  condiţiile  care  le  dau  dreptul  să beneficieze de scutirea respectivă). 

   

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.


  La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.

  Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.

  Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

  După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

  Taxe

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.

  Pentru anul universitar 2020 - 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

  Afișarea rezultatelor

  Rezultatele provizorii vor fi afișate în data de 20 iulie 2020.

  În perioada 21 - 24 iulie candidații admiși  trebuie să transmită pe adresa de email a facultății la care au fost declarat admis, pentru confirmarea locului, următoarele documente:

  • Candidați admiși pe locurile cu finanțare de la buget: contractul de studii semnat și scanat
  • Candidați admiși pe locurile cu taxă: contractul de studii semnat și scanat împreună cu confirmarea plății primei tranșe din taxa de studiu

   Rezultatele finale se vor afișa pe data de 27 iulie 2020.

   

  Programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  21 iulie - Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  21 – 22 iulie -
  Depunerea online, analiza și soluționarea contestațiilor;
  22 – 23 iulie -
  Transmiterea contractelor de studii semnate de către candidații admiși pe locurile de la buget și taxă;
  24 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  27-28 iulie -
  Plata primei transe din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă;
  29 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile cu taxă și a candidaților respinși;

   

  Consultă calendarul complet aici.

   

  Admitere studenți străini

  Informațiile cu privire la admiterea studenților străini pot fi vizualizate aici.

   

  Admitere Masterat 2020