Pentru toate programele de studii, exceptie Medicina Veterinara
  12 – 26 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 21 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

   

  Specializarea Medicina Veterinara - limba romana
  12 – 20 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbăta între orele 8:30 – 12.00;
  22 iulie - Desfășurarea probei scrise;

   

  Specializarea Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză
  2 mai – 11 iulie - Preînscrierea candidaților online pe adresa http://en.fmvb.ro
  12 -19 iulie - Înscrierea candidaților se poate face online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00;

   

   

  Oferta educațională

   

  1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
  2. CALENDARUL ADMITERII
  3. PROBE DE CONCURS
  4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR
  6. TAXE DE ÎNSCRIERE
  7. AFIȘAREA REZULTATELOR
  8. CONFIRMAREA LOCULUI
  9. TAXE DE STUDIU
  10. METODOLOGIE ADMITERE

  5 august - 20 septembrie

  A doua sesiune de admitere la studii universitare de LICENȚĂ

  pentru locurile rămase vacante din Sesiunea iulie 2019


  Oferta educațională pentru sesiunea a II-a poate fi consultată aici.

  Locurile disponibile pe fiecare program de studii și procedura de înscriere sunt disponibile pe site-urile facultăților, fiind actualizate zilnic.

  Toți candidații vor fi cazați gratuit în perioada admiterii la studii, în căminele Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

  Calendarul desfășurat poate fi consultat aici.

  Pentru toate programele de studii, exceptie Medicina Veterinara

  • 12 – 26 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilelor de duminică, 14 și 21 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

   

  Specializarea Medicina Veterinara - limba romana

  • 12 – 20 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbăta între orele 8:30 – 12.00;

  • 22 iulie - Desfășurarea probei scrise;

   

  Specializarea Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză

  • 2 mai – 11 iulie - Preînscrierea candidaților online pe adresa http://en.fmvb.ro

  • 12 -19 iulie - Înscrierea candidaților se poate face online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00;

   

  Consultă aici probele de concurs pentru fiecare program de studii.

  În cazul domeniilor/programelor de studii cu probă de concurs Interviu (constând într-o discuţie liberă purtată între membrii Comisiei de admitere şi candidat iar pentru specializarea Peisagistică se testează aptitudinile specifice programului de studii), media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media de la bacalaureat şi
  • 30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie (la alegerea candidatului).

  La programul de studii Medicină veterinară se va proceda după cum urmează:

  • în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Biologie - clasa XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat.
  • în limba engleză/franceză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85% media de la bacalaureat, 10% motivaţia alegerii profesiei şi a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti (eseu) şi 5% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări).

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  La dosar se anexează următoarele acte:
  a. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copie;
  b. adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019;
  c. certificatul de naştere, în orginal și copie;
  d. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
  e.adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
  f. patru fotografii tip carte de identitate;
  g. copie după buletinul sau cartea de identitate;
  h.chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/program de studii la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/ program de studii;
  i. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
  j. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

   

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.


  La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii. Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs. Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

  Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților după cum urmează:

  • luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilelor de duminică (14 și 21 iulie a.c.) când nu se fac înscrieri; (pentru Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală)
  • de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbătă și duminica între orele 8:30 – 12:00; (pentru programul de studii Medicină Veterinară ‐ limba română ‐ din cadrul Facultății de Medicină Veterinară)
  • online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00; (pentru programul Medicină Veterinară – limba engleză/franceză ‐ din cadrul Facultății de Medicină Veterinară)

  Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.

  Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, acei candidaţi a căror vârstă este de maximum 26 de ani, împliniţi în anul 2018, după cum urmează: a. copiii personalului didactic aflat în activitate; b. orfanii de ambii părinţi; c. copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; d. angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV din Bucureşti sau copiii acestora.

  Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi. Taxele  de  înscriere  şi  de  studii  se  vor  achita  în  numerar,  în  punctele  special  amenajate,  cu  excepția candidaților de la Facultatea de Medicină Veterinară care achită prin mandat poștal.

  Lista completă a taxelor poate fi consultată aici.

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Agricultură

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Horticultură

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

  Listă rezultate PROVIZORII admitere licență - Facultatea de Medicină Veterinară

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Biotehnologii

  Listă rezultate FINALE admitere licență - Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

   

  În perioada 29 iulie - 1 august se va încasa taxa de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget. Pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă se va încasa taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii.

  Program: luni - vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

   

  29 iulie

  • Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
  • Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
  • Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

   

  1 august - Afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;

   

  3 august

  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat;
  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;
  • Afișarea listei candidaților RESPINȘI (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).
  • Programul de studii Medicină Veterinară – limba română din cadrul Facultății de Medicină Veterinară.

   

  Programul de studii Medicină Veterinară – limba română din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  24 iulie - Afișarea rezultatului probei scrise și a clasamentului provizoriu;

  27 iulie - Afișarea listei finale a candidaților neînmatriculați pe locurile cu finantare de la buget în limita numărului de locuri repartizate

  29 – 30 iulie

  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finantare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;
  • Afișarea listei candidaților RESPINȘI (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

   

  Programul de studii Medicină Veterinară – limba română din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  23 iulie - Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  26 iulie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși

   

  Calendarul desfășurat al admiterii poate fi consultat aici.

   

   

  În curs de actualizare

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.

  Cuantum taxe lei 2019

  Cuantum taxe valută 2019

   

   

  Admitere Licență 2019