Scientific results

   

  Use of zeolites as a way to reduce the polluting potential of cattle farms

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Tuful vulcanic utilizat ca aditiv alimentar în hrana vacilor de lapte și ca adaos în așternutul acestora a redus eliberarea de amoniac în mediul exterior, îmbunătățind climatul din adăpost prin reducerea mirosurilor neplăcute și a emisiilor de azot amoniacal. De asemenea, s-a redus conținutul de azot amoniacal din dejecțiile proaspete, constatându-se o îmbunătățire a conținutului de azot organic din dejecțiile care vor constitui un îngrășamânt cu un grad de absorbție ridicat al azotului de către plante.

  The volcanic tuff used as a food additive in the feed of dairy cows and as added to their bedding has reduced the release of ammonia in the external environment, improving the climate in the cow housing by reducing unpleasant odors and ammoniacal nitrogen emissions. Also, it has reduced the ammonia content of fresh manure, being observed an improvement in the organic nitrogen content of the manure, which which will be a fertilizer with a high nitrogen absorption degree by the plantswill increase the efficiency and the degree of nitrogen absorption by the plants.

  Autori / Authors:
  Dumitru Drăgotoiu, Monica Marin, Elena Pogurschi, Tomița Drăgotoiu

  TRASIPESC - Information system of fish and fishery products traceability

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  TRASIPESC este aplicația SaaS care permite înregistrarea facilă a informațiilor despre pește și produsele pescărești în întreg lanțul de producție - aprovizionare - desfacere și identificarea rapidă a traseului acestora de către autorități și consumatori.

  TRASIPESC is the SaaS Application that allows easy registration of fish and fishery products throughout the production - supply - sale chain and the rapid identification of their route by authorities and consumers.

  Autori / Authors:
  CALU Mihail, MOGA Liliana Mihaela, ZAHARIA Tania, NICOLAE Carmen Georgeta

  In vitro semiautomatic system for testing the viability of microbial strains

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Prezenta invenţie se referă la un sistem de testare in vitro a efectului tranzitului prin tractul gastrointestinal (stomac și intestin subțire) asupra viabilității unor tulpini microbiene. Sistemul asigură un control automat al temperaturii și al pH, prin utilizarea unei automatizări bazate pe un Modul Arduino Yun, ce poate transmite datele în timp real, prin intermediul unui conexiuni WiFi, în serverul de Cloud ThingSpeak.

  The present invention consists of a system forin vitrotestingthe effectof transitthrough the gastrointestinal tract(stomach andintestine) on the viabilityofmicrobial strains. The system providesautomatic temperatureandpHcontrol,by using anArduino Yunmodule automatization that cansend datain real timevia aWi-FiconnectioninThingSpeakCloudserver.

  Autori / Authors:
  Emanuel Vamanu

  Bioactive product from edible wild mushrooms for improving colon microbial fingerprint

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Compoziție funcțională bazată pe extract atomizat, destinată echilibrării amprentei microbiotei bolnavilor cardiovasculari și a celor ce suferă de disfuncții nutriționale, caracterizată printr-o compoziție variată, de amestec de ciuperci din genul Boletus sp., Pleurotus eryngii, Armillaria mellea și Tuber melanosporum, în raport de 30:7:2:1 și la care se adaugă în 7% maltodextrină, ca excipient farmaceutic.

  Functional composition based on atomized extract, designed to balance the microbiota fingerprint of cardiovascular patients and those suffering from nutritional dysfunctions, characterized by a varied composition from a mixture of mushrooms of the Boletus sp. genus, Pleurotus eryngii, Armillaria mellea and Tuber melanosporum in the ratio 30: 7: 2: 1 and 7% maltodextrin as pharmaceutical excipient.

  Autori / Authors:
  Emanuel Vamanu, Sârbu Ionela, Pop Octavian, Pop Erdelyi Andrea, Ene Mihaela

  Sustainable valorization of by-products from medicinal and aromatic plants industry into value-added products

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea tehnologiilor verzi de obţinere a unui material suport fibros din deşeuri de plante oleaginoase, îmbogăţit cu o formulă penta - component cu efect multiplu (antioxidant, probiotic şi detoxifiant) din deşeuri de plante medicinale şi aromatice, pentru consumul uman. Proiectul va dezvolta instrumente, metodologii și procese de valorificare a deșeurilor printr-o bio-abordare integrată, folosind metode biotehnologice avansate.Acțiunile de cercetare și inovare se vor axa pe valorificarea compușilor naturali cu efect multi-țintă, esențial pentru dezvoltarea unei bioeconomii circulare și pentru utilizarea inteligentă și eficientă a resurselor ecologice.


  The main objective of SuSMAPWaste project is the development of green technologies for obtaining a fibrous support material from oleaginous plants waste, enriched with a penta-component formula with multi-target effect (antioxidant, probiotic and detoxifying) from medicinal and aromatic plants waste, for human consumption. The project is going to develop tools, methodologies and processes for the valorization of wastes through an integrated bio approach, using advanced biotechnological methods. Research and innovation actions are focused on the valorization of natural compounds with multi-target effect, which are essential for the development of a circular bio - economy and for the smart and efficient use of green resources.

  Director proiect / Project manager
  Milen I. Georgiev

  Patent application: “Natural preservative obtained from parsley juice for meat and meat products (PASTIGUARD) “

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la un produs - conservant natural cu proprietăți antimicrobiene și antioxidante, bogat în nitriți naturali, obținut din păstârnac (Pastinaca sativa) și poate fi utilizat pentru conservarea cărnii, produselor din carne.

  The invention relates to a product - natural preservative with antimicrobial and antioxidant properties, rich in natural nitrites, obtained from parsnip (Pastinaca sativa)and can be used for meat and meat products preservation.

  Autori / Authors:
  Papuc Camelia Puia, Predescu Nicoleta Corina, Ștefan Georgeta, Tudoreanu Liliana, Goran Gheorghe Valentin, Nicorescu Valentin Răzvan și Petcu Carmen Daniela

  Patent application: “Natural preservative made from parsley juice for meat and meat products (PETROGUARD) “

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la un produs - conservant natural obtinut din pătrunjel (Petroselinum crispum var. tuberosum), care are un conținut ridicat de nitriti și substanțe cu activitate antioxidantă și poate fi utilizat pentru conservarea cărnii și produselor din carne.

  The invention relates to a product - natural preservative obtained from parsley (Petroselinum crispum var. Tuberosum), which has a high content of nitrites and antioxidant substances and can be used for the preservation of meat and meat products.

  Autori / Authors:
  Predescu Nicoleta Corina, Papuc Camelia Puia, Ștefan Georgeta, Tudoreanu Liliana, Goran Gheorghe Valentin, Nicorescu Valentin Răzvan și Petcu Carmen Daniela

  Innovations in crop berries

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Prin acest proiect ne dorim o transformare majoră și un pas important în evoluția sistemelor de cultură la arbuștii fructiferi prin modificarea completă a arhitecturii plantei respectiv realizarea unor coroane de tip cordon vertical ce va simplifica și ușura mult lucrările tehnologice.

  One goal of this project is to produce a major transformation and an important step in the evolution of berries training systems by changing completely the shrub architecture. Building vertical cordons, all technological operations will be much more simplified.

  Autori / Authors:
  Conf.dr. Adrian Asănică

  Improving food safety throught the development and implementation of active and biodegradable food packaging systems

  Îmbunătățirea siguranței alimentare prin dezvoltarea și implementarea sistemelor active și biodegradabile pentru ambalarea alimentelor (contract nr. 1see/30.06.2014, acronim ACTIBIOSAFE, http://www.actibiosafe.ro/en/  http://www.actibiosafe.ro/ro/

  ÎImproving food safety throught the development and implementation of active and biodegradable food packaging systems (Project no. 1SEE/30.06.2014, acronim ACTIBIOSAFE, http://www.actibiosafe.ro/en/e Bucharest (USAMVB)

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Prin activitățile desfășurate în perioada 30.06.2014-30.04.2017 prin Contractul cu nr. 1SEE/30.06.2014 (acronimACTIBIOSAFE, http://www.actibiosafe.ro/ro/), s-au adus contribuitii la realizarea unor ambalaje active şi biodegradabile ce pot permite reducerea alterării alimentelor şi a riscurilor de contaminare a acestora. Aceste ambalaje au fost obţinute prin prelucrare sustenabilă a materialelor pe bază de biopolimeri şi pentru a oferi soluţii pentru ambalarea funcţională a alimentelor. Proprietăţile de ambalare activă a alimentelor sunt conferite de utilizarea chitosanului şi a altor substanţe naturale bioactive in scopul de a oferi ambalajelor proprietăţi antimicrobiene şi antioxidante în vederea extinderii termenului de garanţie a alimentelor şi a diminuării utilizării de conservanţi sintetici adăugaţi produselor alimentare.

  Through the activities carried out between 30.06.2014-30.04.2017 within the Project no. 1SEE / 30.06.2014 (acronym ACTIBIOSAFE, http://www.actibiosafe.ro/en/), it was developedan active and biodegradable packaging that can reduce food spoilage and the risk of contamination. These packaging solutions have been obtained by the sustainable processing of biopolymeric materials. Active food packaging properties are conferred by the use of chitosan and other bioactive natural substances in order to provide the packaging antimicrobial and antioxidant properties in order to extend the food product shelf life and to reduce the use of synthetic preservatives added to food products.

  Parteneriat / Partnership:
  Coordonator : Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni - Iași,
  partener 1- NOFIMA AS – Norvegia,
  partener 2 - ICPAO- Mediaș,
  partener 3-RODAX
  partener 4 - USAMV

  Project Promotor: “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry - Iasi (PPIMC),
  Partner 1: NOFIMA AS - Norvegia,
  Partner 2: SC ICPAO- Mediaș,
  Partner 3: SC RODAX IMPEX SRL- Bucharest,
  Partner 4: USAMV

  Building an Excellency Network for Heightening Agricultural ecoNomic researCh and Education in Romania ENHANCE

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Pe parcursul a trei ani, proiectul de twinning Horizon 2020 – ENHANCE leagă Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală (FMIEADR) din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București de trei centre de cercetareȘ BOKU (Austria), IAMO (Germania) și AGROSCOPE (Elveția). Acești parteneri au elaborat mai multe măsuri cu conținut variat și metode pentru transferul de cunoștințe cu scopul de a crește standardele de cercetare și educație din cadrul FMIEADR pentru o colaborare viitoare în proiecte de cercetare comune.

  For three years, Horizon 2020 Twinning project ENHANCE links the Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development (FMEEARD) of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest to three centers for agricultural economic research: BOKU (Austria), IAMO (Germany) and AGROSCOPE (Switzerland). These partners designed several measures with extraordinary divers content and methods for knowledge-transfer in order to raise the standards of research and education at FMEEARD for future collaboration in joint research projects.

  Variety patent"Green Delight” specia kiwi - Actinidia arguta

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Specia de kiwi Actinidia arguta face parte din aceeaşi familie cu specia Actinidia deliciosacare este prezentă pe piaţă. Spre deosebire de aceasta, este mai rezistentă la ger, are fructe mici, lipsite de pubescenţă. Soiul "GreenDelight" a fost selecţionat dintr-o descendenţă hibridă deActinidia arguta. Planta este foarte productivă, are fructe de mărime mijlocie (12÷14 g), cilindrice, turtite dorso-ventral, cu pulpa şi pieliţa de culoare verdestrălucitoare.

  The kiwi fruit specie, Actinidia arguta belongs to the same family as Actinidia deliciosapresent on the market. Apart of that it is more frost resistant, produces smaller hairless fruits. "Green Delight" variety was selected from a hybrid descending line of Actinidia arguta. The fruit tree is very productive, has medium size fruits (12÷14 g), cylindrical, lightly flat, with a shining green flesh and skin.

  Autori / Authors:
  Prof. dr. Florin STĂNICĂ – România (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  Prof. dr. Giuseppe ZUCCHERELLI – Italia

  Variety patent"Red Delight” specia kiwi - Actinidia arguta

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Specia de kiwi Actinidia arguta face parte din aceeaşi familie cu specia Actinidia deliciosacare este prezentă pe piaţă. Spre deosebire de aceasta, este mai rezistentă la ger, are fructe mici, lipsite de pubescenţă. Soiul "Red Delight" a fost selecţionat dintr-o descendenţă hibridă deActinidia arguta. Planta este foarte productivă, are fructe de mărime mijlocie (10÷12 g), tronconice, îngustate spre caliciu, uşor asimetrice, cu pulpa şi pieliţa de culoare roşie.

  The kiwi fruit specie, Actinidia arguta belongs to the same family as Actinidia deliciosapresent on the market. Apart of that it is more frost resistant, produces smaller hairless fruits. "Red Delight" variety was selected from a hybrid descending line of Actinidia arguta. The fruit tree is very productive, has medium size fruits (10÷12 g), tronconical, narrower at the calix, with a red flesh and skin.

  Autori / Authors:
  Prof. dr. Florin STĂNICĂ – România (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  Prof. dr. Giuseppe ZUCCHERELLI – Italia

  Variety patent"Big Delight” specia kiwi - Actinidia arguta

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Specia de kiwi Actinidia arguta face parte din aceeaşi familie cu specia Actinidia deliciosacare este prezentă pe piaţă. Spre deosebire de aceasta, este mai rezistentă la ger, are fructe mici, lipsite de pubescenţă. Soiul "Big Delight" a fost selecţionat dintr-o descendenţă hibridă deActinidia arguta. Planta este productivă, are fructe mari (18÷20 g), cilindrice, uşor turtite şi asimetrice, cu pulpa şi pieliţa de culoare verde.

  The kiwi fruit specie, Actinidia arguta belongs to the same family as Actinidia deliciosapresent on the market. Apart of that it is more frost resistant, produces smaller hairless fruits. "Big Delight" variety was selected from a hybrid descending line of Actinidia arguta. The fruit tree is very productive, has medium size fruits (18÷20 g), cylindrical, lightly flat and asymmetric, with a green flesh and skin.

  Autori / Authors:
  Prof. dr. Florin STĂNICĂ – România (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  Prof. dr. Giuseppe ZUCCHERELLI – Italia

  SIMINA - the first Romanian-Italian variety of northern banana

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Banana nordului (Asimina triloba L.) face parte din familia Annonaceae fiind cunoscută în America de Nord sub numele de Paw-Paw, banana indienilor sau banana nordului. Fructele au un conţinut ridicat în vitamina A şi C, în elemente minerale, în special potasiu, calciu, fier, magneziu şi mangan şi aminoacizi esenţiali în special izoleucina, leucina, lizina, fenilalanina, tirosina, treonina şi valina, depăşind cu mult valorile găsite în celelalte fructe. În prezent soiul se află înscris pentru înregistrare şi testare în reţeaua ISTIS şi se înmulţeşte la Vitroplant Italia pentru a fi difuzat în producţie şi pentru grădinile de amatori.

  Autori / Authors:
  Prof. dr. Florin STĂNICĂ – România (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  Prof. dr. Giuseppe ZUCCHERELLI – Italia

  Wire basket for planting trees and shrubs. Product, method, device and installation to achieve the robot, appropriate software

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  A robotic cell consists of a robot prototype - feasible in series equipped with hook and welder to produce baskets designed for safe transportation and planting of trees, through a process managed by the software of the robot and rotary devices with the status of external axes.

  Autori / Authors:
  Corneliu Cosma, Florin Stănică, Marian Velcea, Mircea Perpelea

  Procedeu de producere a “pomilor modulari” prin altoire dublă/multiplă

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Altoirea soiului de măr Pinova pe 4 portaltoi folosiţi frecvent în momentul de faţă: M20, M9 Fl56, B9 şi MM106 a scos în evidenţă influenţa diferită a acestora asupra parametrilor biometrici ai pomilor şi asupra capacităţii de ramificare şi de formare a mugurilor de rod.

  Autori / Authors:
  Dorel Hoza, Radu Bărăscu, Marian Velcea

  Biodegradability evaluation method of natural fur

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  New biological preparation for natural furskin biodegradability assessment based on a Bacillus licheniformis ATCC 14580 inoculums with collagenase activity of 17-60U/mg protein and keratinase activity of 2- 15U/mg protein. • Method for natural furskin biodegradability evaluation by using a inoculums based on Bacillus licheniformis ATCC 14580 in respirometer at 370C, for 4-10 days and biochemical oxygen demand measurement.

  Autori / Authors:
  Gaidau Carmen-Cornelia, Niculescu Mihaela Doina, Rădulescu Clara Hortensia, Jurcoane Ștefana, Matei Florentina, Cornea Călina Petruţa, Israel-Roming Florentina, Gherghina Evelina, Bălan Daniela, Luță Gabriela, Simion Vasilica, Dinu Laura Dorina

  Instalație pentru stimularea electromagnetică a înrădăcinării butașilor și procedeu de utilizare

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Instalația cuprinde un generator de câmp electromagnetic de frecvențe joase-EMF care transmite trenuri de unde de formă sinusoidală printr-un bloc de programare și un amplificator, către blocul de stimulare constituit din sisteme de bobine Helmholtz și/sau Maxwell în care sunt amplasate entitățile biologice – butașii, în celule individuale permeabile pentru componenta magnetică, în care se asigură un mediu controlat – pentru umiditate, temperatură și iluminare.

  Autori / Authors:
  Marian Velcea, Florin Stănică, Ioan Plotog, Adrian Peticilă

  Cuib de înrădăcinare

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la un coș special, de dimensiuni reduse, umplut cu un substrat de cultura granular sau fibros, destinat producerii răsadurilor pentru culturile horticole, prin butășire sau însămânțare, ce permite plantarea răsadului, fără extragerea acestuia din cuib, pe diferite substraturi nutritive, naturale sau artificiale.

  Autori / Authors:
  Prof. univ. dr. Draghici Elena Maria, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
  ing. Somacescu Claudiu Vasile, SC PROCEMA PERLIT SRL

  Ghiveci cu perlit pentru cultură hidroponică

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la un ghiveci dintr-un material biodegradabil umplut cu perlit expandat destinat atât pentru producerea răsadurilor, cât și pentru susținerea plantelor în culturile hidroponice pentru sistemul NFT (Nutrient Film Technology). Ghiveciul, conform invenției, este realizat dintr-o caserola specială dintr-un material geotextil pâslos, cu structura rarefiată, care se umple cu perlit expandat, închisă prin termolipire. Nu poluează mediul.

  Autori / Authors:
  Drăghici Elena Maria, SomăcescuVasile Claudiu, Matei Gabi-Mirela, Matei Sorin, Brezeanu Marian, Brezeanu Creola, Dobrin Elena, Peticilă Adrian, Asănică Adrian
  e-mail:elena.draghici@horticultura-bucuresti, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București, SC Procema Perlit SRL

  Caserolă pentru producerea răsadului destinat culturilor horticole pe substraturi nutritive

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la o caserolă specială din polietilenă, destinată producerii răsadurilor pentru culturile horticole, plantate pe diferite substraturi nutritive (saltele din perlit sau din alte tipuri de substraturi naturale sau artificiale). Caserola, conform invenției, se umple cu perlit expandat, la partea inferioară este închisă prin termolipire cu un material geotextil pâslos, cu structură rarefiată, are formă cubică, iar la partea superioara este pretăiată. Caserola este reciclabilă.

  Autori / Authors:
  Somăcescu Vasile Claudiu, Drăghici Elena Maria
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., elena.draghici@horticultura-bucuresti
  SC Procema Perlit SRL, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București

  Tulpini de Botrytis Cinerea productoare de elicitori fungici, produs pentru imunizarea plantelor de căpşun contra agenților Putregaiului cenuşiu

  Tulpini de Botrytis Cinerea productoare de elicitori fungici, produs pentru imunizarea plantelor de căpşun contra agenților Putregaiului cenuşiu şi metodă de aplicare; RO 126736 B1

   Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia se referă la compoziţia unui produs nou pentru imunizarea plantelor de căpșun pe baza a 3 tulpini fitopatogene virulente noi de Botrytis cinerea (BcS1, BcP2, BcF7), care induc declanşarea mecanismelor naturale de recunoaştere şi de apărare în plantă. Produsul de imunizare este util în tratamentul preventiv al Putregaiului cenuşiu la căpșun şi conţine ca ingrediente active enzime (pectin liază, chitinază, celulază, carboximetilcelulază, β-1,3 glucanază), proteine solubile, glucide reducătoare, flavonoide, polifenoli şi 15 aminoacizi.

  Autori/Authors:
  Matei Sorin, MATEI Mirela Gabriela, Cornea Călina Petruţa, Popa Gabriela, Drăghici Elena Maria
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sistem automat de precizie pentru erbicidarea diferențiată a buruienilor din culturile agricole; RO 126736 B1

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia se referă la un sistem automat de precizie pentru discriminarea, clasificarea şi erbicidarea diferenţiată, destinat combaterii buruienilor din culturile agricole, cu optimizarea cantităţii de erbicide aplicate.

  Autori/Authors:
  Gîdea Mihai, Manea Dragoș, Vlăduț Gabriel Cătălin, Constantinescu Mircea Cătălin, Mitrică Robert Gabriel

  Influența utilizării tufului vulcanic asupra parametrilor de microclimat și bioproductivi la puii de carne

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Utilizarea zeolitilor naturali ca absorbanți în tehnologia de creștere a păsărilor de carne generează efecte pozitive. Datorită faptului că prin structura lor specifică acești absorbanți rețin compușii toxici care afectează negativ starea de sănătate generală și ritmul de creștere al animalelor, modul de aplicare poate fi foarte variat – de la aditivarea furajului la tratarea așternutului și chiar a sursei de apă (atunci când este cazul).

  Autori/Authors:
  Dumitru Drăgotoiu, Carmen Albulescu, Monica Marin, Elena Pogurschi

  INSECTOCUTOR autonomy Independent INSECTOCUTOR

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția se referă la un produs autonomy destinat combaterii nechimice a dăunătorilor din livezi (sere) prin atragerea acestora cu ajutorul unor fasciculeluminoase pulsatorii cu lungimi de undă adecvate și distrugere prin electroșoc. Insectele distruse sunt colectate într-un compartiment special în vederea identificării tipului și numărului acestora. Autonomia energetică este asigurată cu ajutorul unui acumulator și a unui panou fotovoltaic, precum și printr-o gestiune adecvată a consumuluienergetic.

  The invention relates to a standalone product designed to combat non-chemical pest in orchards (hothouse) by attracting them using pulsed beams with wavelengths appropriate and destruction by electroshock. Destroyed insects are collected in a special compartment for identifying the type and number. Energy autonomy is ensured by a battery and a photovoltaic panel and through proper management of energy consumption.

  Autori/Authors:
  Florin Stănică, Maria Elena Drăghici, Ioan Plotog, Marian Velcea, Răzvan Ungurelu, Adrian Zărnescu

  INSECTOTRAP - Opto-electronics selective trap for insects

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia se referă la un produs autonom destinat combaterii nechimice a dăunătorilor din livezi (sere) prin atragerea acestora cu ajutorul unor fascicule luminoase pulsatorii cu lungimi de undă adecvate și distrugere prin imobilizarea pe un suport cu adezivi adecvați. A utonomia energetică este asigurată cu ajutorul unui acumulator și a unui panou fotovoltaic, precum și printr-o gestiune adecvată a consumului energetic.

  The invention relates to a standalone product designed to combat nonchemical pest in orchards (hothouse) by attracting them using pulsed beams with wavelengths appropriate and destruction by immobilization on a support with suitable adhesives. Energy autonomy is ensured by a battery and a photovoltaic panel and through proper management of energy consumption.

  Autori/Authors:
  Florin Stănică, Maria-Elena Drăghici, Ioan Plotog, Răzvan Ungurelu, Adrian Zărnescu, Roxana Ciceoi, Marian Velcea

  Produs apifitoterapeutic de uz veterinar pentru tratamentul și prevenția nosemozelor în familiile de albine

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia “Produs apifitoterapeutic de uz veterinar pentru tratamentul şi prevenţia nosemozelor în familiile de albine” se referă la un produs antiparazitar destinat profilaxiei şi tratamentului parazitozelor provocate de specii ale genului Nosema sp. la albina Apis mellifera Carpathica.

  Autori/Authors:
  Agripina Şapcaliu, Cristina Mateescu, Vasilică Savu, Ioana Militaru, Ion RĂDOI, Simona Dobrescu, Mărioara Matei, George-Doru Angelescu

  Polyphenolic extract used in veterinary medicine as an adjuvant in anticancer chemotherapy (CHIMIOHELP)

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Prezenta invenţie se referă la un produs natural sub formă de sirop, cu proprietăţi puternic antioxidante, de uz veterinar, destinat animalelor bolnave de cancer supuse unui tratament chimioterapic. Preparatul prezintă activitate antioxidantă, reduce toxicitatea citostaticelor (având efect hepatoprotector) şi determină scăderea chimiorezistenţei tumorilor, având ca urmare amplificarea eficienţei chimioterapicelor în boala canceroasă.

  This invention relates to a natural product as syrup, with antioxidant properties, for veterinary use, intended for animals with cancer treated with chemotherapy drugs. The product has antioxidant activity, it reduces the toxicity of cytostatics (having a hepatoprotective effect) and decreases the chemoresistance of tumors, thus resulting in amplification of chemotherapy efficiency in cancer.

  Autori/Authors:
  Maria Crivineanu, Camelia Puia Papuc, Dan Crînganu, Valentin Răzvan Nicorescu, Nicoleta Corina Predescu, Isabela Mădălina Nicorescu

  Conservant natural cu activitate antioxidantă pentru uleiuri alimentare extras din fructe de cătină (Hippophae Rhamnoides)

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia se referă la un produs natural sub formă de soluţie obţinută din fructe de cătină, capabilă să reducă autooxidarea termică şi fotochimică a uleiurilor vegetale alimentare. Preparatul are abilitatea de a anihila radicalii liberi, de a chelata ionii de fier şi de a inhiba procesul de peroxidare lipidică.

  Autori/Authors:
  Camelia Puia Papuc, Gheorghe Valentin Goran, Valentin Răzvan Nicorescu, Delia Carmen Crivineanu, Nicoleta Corina Durdun

  Adaptor for supplying diesel engine with crude oils used in agriculture, transport and cogeneration units

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenţia se referă la un adaptor care permite funcţionarea motorului Diesel cu ulei vegetal crud ca şi combustibil, destinat utilizării în agricultură, transporturi şi la unităţi de cogenerare. Adaptorul asigură reducerea vâscozităţii uleiului care este de cca zece ori mai mare decât la motorină, până la valori apropiate de cele ale combustibilului clasic şi totodată pornirea uşoară a motorului. Pentru uşurarea pornirii, adaptorul asigură pornirea motorului pe combustibil clasic, comutând automat pe ulei vegetal, când temperature uleiului ajunge la 82°C. Protecţia împotriva supraîncălzirii este realizată cu un thermostat care controlează releul ce permite alimentarea generală a dispozitivului.

  The invention refers to an adaptor for diesel engine, that make the engine running with crude vegetal oil as fuel, that can be used in agriculture, transport and cogeneration units. The adaptor provides a decrease of the oil viscosity, that is about ten times higher than a diesel fuel, to a level of viscosity near the diesel fuel viscosity, that provide a facile starting of the engine. For making the engine to start more facile, the adaptor device provide at first start a diesel fuel run, till the temperature of the vegetal oil reaches 82 Celsius degree, when it automatically switches to vegetal oil. The protection against over heating is assured by a thermic sensor device that controls the relay that allows the general fuel of the device.

  Autor/Author:
  Emanuel Vamanu

  Procedeu de cultivare a ciupercilor din speciile Pleurotus djamor și Pleurotus citrinopileatus pentru obținerea unor produse conservate în ulei

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  Invenția constă într-o tehnologie adaptată pentru cultivarea ciupercilor Pleurotus djamor (Pink Oyster mushroom) și Pleurotus citrinopileatus(Golden Oyster mushroom), două specii puțin cunoscute în România. Procedeul tehnologic a constat în determinarea posibilității de cultivare având urmatoarele formule de substraturi:
  • M1 – coceni de porumb și M2 - paie de grâu (martori),
  • P1 – amestec de coceni de porumb și rumeguș de fag,
  • P2 – zaț de cafea,
  • P3 – amestec de coceni de porumb și carton,
  • P4 – stuf,
  • P5 – vată din bumbac.


  Autori/Authors:
  Emanuel Vamanu, Oana Livadariu, Alina Dumitrescu, Mihai Dinu, Diana Lavinia Barbu

  ROMLABHOUSE - automated system for lentinula edodes mushroom cultivation at laboratory level

  Descriere sintetica / Syntetical description:

  RomLabHouse este un sistem automatizat, bazat pe platforma Arduino Yun, ce are ca scop realizarea unor condiții optime de mediu pentru cultivarea speciei de ciuperci L. edodes– Shiitake, la nivel de laborator. Condițiile de mediu au fost obținute prin intermediul unui strat de perlită (aproximativ 5 cm grosime), care a fost pus pe fundul incintei și a două sisteme Peltier, amplasate pe capacul sistemului. Pe capac mai există două filtre de aer de diametru 50 mm. Parametrii de mediu (temperatura și umiditatea)sunt monitorizați la fiecare 10 minute, fiind trimiși on-line într-un Server Cloud (https://thingspeak.com/ - Channel ID: 12066) pentru o monitorizare în timp real. Substratul pentru cultivare conține: 2.000 ml rumeguș fag, 500 ml paie, 500 ml tărâțe, 50 ml ipsos, umiditate 50 – 60%, sterilizare 1210C, timp de 2 ore.
  Productivitatea minimă a fost de aproximativ 10%, după două valuri.

  RomLabHouse is an automated system based on Arduino Yun platform, which aims to achieve optimum environmental conditions for the cultivation of L. edodes- Shiitake mushroom species, at laboratory level. Environmental conditions were obtained by a pearlite layer (about 5 cm thick), placed on the bottom of the system, and two Peltier systems, located on the top. On cover there are also two air filters with a diameter of 50 mm. Environmental parameters (temperature and humidity) are monitored every 10 minutes, being sent on-line in a Cloud Server (https://thingspeak.com/ - Channel ID: 12066) for real time monitoring. Substrate for cultivation includes: 2.000 mL beech sawdust, 500 mL straw, 500 mL bran, 50 mL gypsum, humidity 50-60 %, sterilization at 1210C for 2 hours. The minimum productivity obtained was about 10% after two flushes.

  Autori/Authors:
  Emanuel Vamanu, Alexandru Petre