Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

  Acte necesare

  1. Cerere / Application form / Demande
  2. Diploma de bacalaureat – copie legalizată
   • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
   • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:
    Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau
    Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
   • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
  3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 – 12/13) – copii;
  4. Documentul personal de identificare – copie:
   • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
   • alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;
  5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.
  6. Dovada plăţii sumei aferente:
   • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
   • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

  Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:
  Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
  Cod Fiscal: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ
  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

  Depunerea actelor
  Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicita înscrierea.

  Evaluarea dosarelor
  Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:
  • toate documentele specificate în lista publicată;
  • formularul tipizat completat integral.


  Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

  Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului sau delegatului universității.

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, în anul școlar/universitar 2016-2017

  METODOLOGIA privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017