ADMITERE

   

  7
  Facultăți
  60
  Programe de studii
  11.000
  Studenți
  50ha
  Campus studențesc
  4000
  Locuri de cazare

  Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
  Întreabă în Grupul de WhatsApp Admitere 2020 USAMV

  START Admitere Sesiunea II
   
   
  Criterii de admitere

   

  LICENȚĂ
  MASTER

  70% media de la bacalaureat

  30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie (la alegerea candidatului)

  Probă scrisă (eseu) – on-line, pondere 10%

  Media anilor de studii de licenţă, pondere 90%

  Criteriile de admitere la programul de studii Medicină Veterinară:

  50% nota obținută la proba scrisă susținută online

  50% media de la bacalaureat

   
  Simplu, fără taxă de înscriere sau de înmatriculare și fără bătăi de cap!
   
   

  Oferta educațională

   Oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultată aici.

  • 7 facultăți
  • 60 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;
  • 13 domenii de studii

   

  Calendar și metodologie

   Calendar admitere Licență și Master (vezi calendarul complet)

   

  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

  SESIUNEA I: 6 iulie – 3 august 2020 (vezi calendarul complet)

   

  Pentru studii universitare de licență etapele concursului de admitere sunt:

  Perioada de înscriere (toate programele de studii, cu excepția programului de studii Medicină Veterinară): 

  6 – 25 iulie, online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

   

  Programul de studii Medicină Veterinară - limba română - din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  6 – 22 iulie, online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

   

  Programul de studii  Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză - din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  4 mai – 17 iulie - Înscrierea candidaților pentru MV engleză se poate face online sau prin trimiterea prin poștă a documentelor de luni până vineri între orele 8:00-16:00;
  1 -17 iulie -
   Înscrierea candidaților pentru MV franceză se poate face online sau prin trimiterea prin poștă a documentelor de luni până vineri între orele 8:00-16:00;

   

  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ: 6 iulie - 30 septembrie 

   

  METODOLOGIA DE ADMITERE 2020 


  Calendar admitere doctorat septembrie 2020

  07 – 18 septembrie 2020 - Înscrierea candidaților

  22 septembrie 2020 - Desfășurarea examenului de competență lingvistică

  23 septembrie 2020 - Depunerea, analiza și soluționarea contestațiilor privind rezultatele examenului de competență lingvistică

  24 – 25 septembrie 2020 - Desfășurarea colocviului de admitere

  29 septembrie 2020 - Afișarea rezultatului la colocviul de admitere

  29 – 30 septembrie 2020 - Achitarea TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă

  Informații suplimentare: www.usamv.ro; Tel. 0749 131 544, 0314 334 202 – Corp A, parter, Secretariat Doctorat

  Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de, cel puţin, 300 credite transferabile (ECTS). Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se evaluează pe baza bibliografiei întocmite de către conducătorul de doctorat.

  La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învăţământ de lungă durată).

  Lista conducătorilor de doctorat poate fi consultată aici.

   

  Probe de concurs

   

  Probele de concurs pentru fiecare program de studii universitare de MASTER le găsiți aici.

  Probele de concurs pentru fiecare program de studii universitare de LICENȚĂ le găsiți aici.

   

  În cazul domeniilor/programelor de studii cu probă de concurs Interviu (constând într-o discuţie liberă purtată între membrii Comisiei de admitere şi candidat iar pentru specializarea Peisagistică se testează aptitudinile specifice programului de studii), media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media de la bacalaureat şi
  • 30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie (la alegerea candidatului).

   

  La programul de studii Medicină veterinară se va proceda după cum urmează:

  • în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Biologie - clasa XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat.
  • în limba engleză/franceză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 90% media de la bacalaureat, 10% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări).

  Criterii de admitere doctorat

  Concursul de admitere se poate desfășura on-line și constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competențelor lingvistice la o limbă de circulație internațională
   • examenul de competență lingvistică, se poate susține on-line, la o limbă de circulație internațională. Rezultatul examinării se exprimă prin ”admis” sau ”respins”.
   • în cazul în care candidatul posedă un certificat de competență lingvistică recunoscut internațional (Toefl, Cambridge, Goethe, IELTS) examenul de competență lingvistică nu mai este necesar.
  • un examen oral, on-line, bazat pe două probe:
   • Prima probă a examenului constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales;
   • A doua probă a examenului constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

  Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de, cel puţin, 300 credite transferabile (ECTS). Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se evaluează pe baza bibliografiei întocmite de către conducătorul de doctorat.

  La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învăţământ de lungă durată).

   

  Dosarul de înscriere

  Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și prevenind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri, orele 08:00-16:00, conform Calendarului de admitere (click aici pentru vizualizare completă).

   

  Pentru anul universitar 2020 - 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

   

  La dosar se anexează următoarele acte pentru LICENȚĂ / MASTER :

  1. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă în original sau copie;
  2. adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2020 (nu este necesară pentru înscrierea la MASTER);
  3. certificatul de naștere, în original sau copie;
  4. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
  5. adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
  6. patru fotografii tip carte de identitate (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021);
  7. copie după cartea de identitate;
  8. cererea prin care se solicită de către candidați susținerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
  9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități);
  10. diploma de Licență sau echivalentul acesteia (sau adeverință pentru candidații care au promovat examenul de licență în anul universitar 2019-2020) – (obligatoriu pentru concursul de admitere la MASTER);
  11. suplimentul la diplomă / foaia matricolă – (obligatoriu pentru concursul de admitere la MASTER).

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. 

  Dosarele incomplete/ formulare de admitere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere!


  Doctorat

  1. curriculum vitae, model Europass;
  2. lista lucrărilor științifice elaborate, susținute/publicate;
  3. copie xerox a buletinului de identitate (carte de identitate);
  4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din domeniul de cercetare care cunosc activitatea candidatului;
  5. formularea și argumentarea temei de cercetare la doctorat (maxim o pagină) cu acordul îndrumătorului de doctorat;
  6. scanări după documente originale:
   • certificat de naștere;
   • certificat de căsătorie (după caz);
   • diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
   • diploma de inginer/licență însoțită de foaia matricolă/supliment la diploma;
   • diploma de master însoțită de foaia matricolă/supliment la diploma;
  1. certificat de competență lingvistică recunoscut internațional (Toefl, Cambridge, Goethe, IELTS)

   

  Autoritățile române pot impune cerințe suplimentare de sănătate publică aplicabile procesului de admitere, procesului de înmatriculare și participare la cursuri în funcție de evoluția situației epidemiologice de la momentul în care vor avea loc aceste acțiuni. În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să dețină următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID‐19 în ultimele 14 zile;
  • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS‐COV 2, în limba română;
  • Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte cu 3‐4 zile.

  Taxe

  Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 nu se percep taxa de înscriere și taxa de înmatriculare.

  Taxele de studiu pentru anul I:

   

  Afișarea rezultatelor

   

  LICENȚĂ

   

  Rezultatele provizorii vor fi afișate în data de 27 iulie 2020.

  În perioada 27 - 31 iulie candidații admiși  trebuie să transmită pe adresa de email a facultății la care au fost declarat admis, pentru confirmarea locului, următoarele documente:

  • Candidați admiși pe locurile cu finanțare de la buget: contractul de studii semnat și scanat
  • Candidați admiși pe locurile cu taxă: contractul de studii semnat și scanat împreună cu confirmarea plății primei tranșe din taxa de studiu

   

   Rezultatele finale se vor afișa pe data de 3 august 2020.

   

  Programul de studii  Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză - din cadrul Facultății de Medicină Veterinară

  21 iulie - Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  21 – 22 iulie -
  Depunerea online, analiza și soluționarea contestațiilor;
  22 – 23 iulie -
  Transmiterea contractelor de studii semnate de către candidații admiși pe locurile de la buget și taxă;
  24 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
  27-28 iulie -
  Plata primei transe din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă;
  29 iulie -
  Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile cu taxă și a candidaților respinși;

   

  Consultă calendarul complet aici.

   

  Admitere studenți străini

  Informațiile cu privire la admiterea studenților străini pot fi vizualizate aici.

   
   
   

  Let's have fun!
  Încearcă Quiz-ul nostru să vezi care facultate ți se potrivește!