Testare şi optimizare Sistem Horticol Vertical Eco-sustenabil şi Cost-eficient cu randament înalt de producție

  Testing and improvement of a low cost and highly efficient Sustainable Vertical Horticulture System

   

  1. DATE GENERALE
  2. OBIECTIVE
  3. CONSORŢIU
  4. ECHIPA DE CERCETARE
  5. ACTIVITĂŢI
  6. REZULTATE
  7. DISEMINARE
  8. CONTACT

  Proiect finanţat prin PN III

  Program 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

  Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

  Tip proiect: Cecuri de inovare

  Titlul proiectului: Testare şi optimizare Sistem Horticol Vertical Eco-sustenabil şi Cost-eficient cu randament înalt de producție

  Acronim proiect: ECo-VHS

  Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0614

  Contract nr: 77CI/2017

  Valoarea proiectului: 50.000,00 lei

  Durata proiectului: 5 luni

  Perioada de derulare: 25/07/2017 - 31/12/2017

  Autoritatea contractuala: Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti


  Contractor beneficiar:

  Cosrat Impex SRL

  Responsabil de proiect: C.S. dr.ing. Jerca Ionuţ Ovidiu


  ECo-VHS

  Proiectul ECo-VHS urmăreşte testarea şi validarea în condiţii reale de piaţă a unui sistem horticol vertical cu circuit închis, în vederea realizării unui model de piaţă ultra eficient, accesibil şi sustenabil. Obiectivele şi activităţile de cerecetare şi validare urmărite în cadrul proiectului vor asigura atât creşterea productivităţii şi competitivităţii produselor rezultate la nivelul companiei, cât şi la valorificarea comercială a competenţelor inovative existente la nivelul unităţii de Cercetare- Dezvoltare din cadrul USAMV Bucureşti. Modelul experimental ECo-VHS va reprezenta un pas inovativ către modele de producţie sustenabile şi eficiente, facilitând accesul consumatorilor către tehnologii şi inovaţii din domeniu. Obiectivul principal de testare şi validare a soluţiei propuse va asigura o bază solidă pentru dezvoltarea şi comercializarea a unei game de pachete comerciale destinate grupurilor ţinta din diverse domenii de interes naţional: producţie horticolă, fito-farmaceutica, retail; autorităţi publice din sănătate, educaţie, administraţie; comunităţi şi chiar indivizi. Prin activităţile şi ţintele asumate în cadrul proiectului vor fi îndeplinite nu doar puncte cheie ale strategiei de dezvoltare şi inovare a companiei, dar şi o bază de plecare pentru viitoare proiecte de cercetare-inovare cu un impact socio-economic important.

  1) Testarea și optimizarea modelului experimental – Sistem horticol vertical inovativ prin înființarea unei culturi verticale de plante aromatice într-o perioadă definită ca optimă pentru un ciclu de cultivare al plantelor de interes de 70-80 zile.

  2) Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare

  Furnizor de servicii

  Universitatea De Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – http://www.usamv.ro/

  Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare


  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), cunoscută sub această denumire din anul 1995, este o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, acreditată instituțional cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, proprietară a propriului patrimoniu, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011.USAMV Bucureşti are în structura sa un număr de şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii/specializări de licenţă și master. Programele de studii se derulează în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat. Prin strategia sa, USAMV Bucureşti urmărește: dezvoltarea şi modernizarea facultăților şi a specializărilor existente; înființarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calității în departamentele sale, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte organizații. Misiunea academică a USAMV București este aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetare ştiinţifică performantă. Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este aceea de a contribui, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, la dezvoltarea industriei agroalimentare și spaţiului rural şi, astfel, la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european. Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV București a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice și a personalului din cercetarea științifică atât în coordonarea cât și în coparticiparea în proiecte de cercetare, finanțate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale.

  Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare este cea mai modernă infrastructură de cercetare din cadrul USAMV București. Dispune de un număr de 13 laboratoare și o seră automatizată, toate dotate cu facilități moderne de cercetare, prin intermediul cărora se asigură toate condițiile necesare pentru derularea activităților de cercetare în domeniul biotehnologiilor aplicate în sectoarele agricole. Sera este construită pe baza unui concept unic în România, datorită structurii formate din cele 19 minisere integrate, fiecare având posibilități individuale de programare și monitorizare a factorilor de mediu interni și externi, precum și un grad ridicat de automatizare.


  Beneficiar al proiectului:
  Cosrat Impex SRL

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  • C.S.dr.ing. Jerca Ionuţ Ovidiu
  • C.S.dr.ing. Dobrin Aurora
  • C.S.dr.ing. Ciceoi Roxana
  • Dr.ing. Velcea Marian
  • A.CS.dr.ing. Mardare Elena Ştefania
  • A.CS.drd.ing. Butcaru Ana Cornelia
  • Tehnician Lupu Mihaela
  • Tehnician Neacşiu Dumitru

  1. Pregătirea și instalarea sistemului horticol vertical inovativ realizat pe baza specificațiilor IMM-ului în cadrul serei HORTINVEST.

  2. Testarea tehnologiei de creștere a plantelor aromatice în sistem vertical vs. sistem orizontal, în vederea stabilirii condițiilor optime de cultivare controlată a speciilor luate în studiu.

  3. Optimizarea proceselor biotehnologice de creștere a speciilor de plante aromatice, în vederea obținerii de produse de calitate la un preț competitiv.

  4. Elaborarea, redactarea și înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet de invenție privind modelul experimental ECO-VHS.

  Raport ştiinţific şi tehnic 2017

  Înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet de invenție în decembrie 2017

  Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail

  Director de proiect: C.S.dr.ing. Jerca Ionuţ Ovidiu