Istoric

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este rezultatul unui parcurs academic, ştiinţific şi administrativ susţinut de mari nume ale învăţământului şi ştiinţei agronomice din România, care a debutat cu prima Şcoală agronomică din România (Şcoala de la Pantelimon), fondată în urmă cu 164 de ani.

În anul 1852 Domnitorul Barbu Ştirbei a semnat actul de organizare a Institutului de Agricultură de la Pantelimon, care şi-a început activitatea în anul 1853. Peste numai doi ani, în 1855, şi-a deschis cursurile şi Şcoala pentru Învăţătură Veterinară. Din 1867 s-au inclus în programa de studii şi disciplinele silvice, iar învăţământul agronomic bucureştean s-a dezvoltat sub numele de „Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură”. În anul 1868 s-a înfiinţat prima instituție de cercetări agricole din România, cunoscută sub denumirea de Stațiunea Agronomică București. Din anul 1869 se schimbă sediul Şcolii în Bulevardul Mărăşti, iar din anul 1915 se pun bazele învăţământului superior agronomic la Bucureşti, devenind Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău. În anul 1921 are loc transformarea Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
Din anul 1929, Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău devine Academia de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti.

În anul 1948 ia fiinţă Institutul Agronomic Bucureşti, cu patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară), care, din anul 1952, devine Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” (IANB) – Bucureşti.

În anul 1970, în cadrul IANB, se înfiinţează Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, care devine, din anul 1990, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.

Din 5 octombrie 1992, IANB-Bucureşti a funcţionat sub denumirea de „Universitatea de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti”, aprobată prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5590/1995, la cererea Senatului Universităţii nr. 4757/1992 şi 7011/1992, iar din anul 1995, conform HG 568/1995, funcţionează sub numele de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

În anul 1994 se înfiinţează Facultatea de Biotehnologii, iar în anul 2000, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F MIEADR).

Institutul de Agricultură de la Pantelimon
Școala de Medicină Veterinară de la București
Institutul Agronomic București
Universitatea de Științe Agronomice București

Misiune

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV B) este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMV B este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Misiunea USAMV B este ca prin educaţie şi cercetare ştiinţifică să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” „ştiinţe biologice și biomedicale”.

Domeniile de studii pe care le acoperă USAMV B sunt: Agronomie, Biologie , Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

Deviza USAMV B este:

„o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”.

USAMV B se autoevaluează periodic şi apelează la organisme specializate pentru evaluarea externă a calităţii şi acreditare. Programele de studii derulate de USAMV B sunt acreditate/autorizate, iar universitatea este acreditată instituţional din anul 2010 cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Structură academică

În prezent, USAMV B funcţionează cu un număr de şapte (7) facultăţi în Bucureşti, două (2) filiale în teritoriu şi un număr de cincisprezece (15) departamente.

Figura 1. – STRUCTURA ACADEMICĂ

a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Agricultură

Departamentul
Ştiinţele Solului

Departamentul
Ştiinţele Plantelor

Facultatea de Horticultură

Departamentul
Bioingineria
Sistemelor
Hortiviticole

Departamentul
Peisagistică,
Biodiversitate și
Horticultură
Ornamentală

Facultatea de Zootehnie

Departamentul
Ştiinţe Formative în
Creşterea
Animalelor şi
Industria
Alimentară

Departamentul
Tehnologii de
Producere și
Procesare

Facultatea de
Medicină
Veterinară

Departamentul
Ştiinţe Preclinice

Departamentul
Științe Clinice

Departamentul
Producții
Animaliere și
Sănătate Publică

Facultatea de
IF-IM

Departamentul
Mediu și
Îmbunătățiri
Funciare

Departamentul
Matematică, Fizică
și Masurători
Terestre

Facultatea de
Biotehnologii

Departamentul
Biotehnologii

Departamentul
Biotehnologii
Industriale

Facultatea de
MIEADR

Departamentul
Management și
Marketing

Departamentul
Economie
Contabilitate și
Agroturism

Filiala Călărași
Filiala Slatina