Informații de interes publicAchiziții publiceAnunțuri proiecteResurse umane
Raport anual solicitări informaţii publice Buletin informativ Legea 544 din 2001
Informații în curs de actualizare.
Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.Responsabil difuzarea informațiilor publice:
Delia Chervase
Telefon: +40 (21) 318 25 64
Email: imagine@usamv.ro
Modele de cereri şi reclamaţii tip:

 1. Cerere-tip de solicitare a informaţiilor de interes public model conform hg 123/2002 privind normele de aplicare a legii nr. 544/2001
 2. Reclamaţie administrativă în cazul răspunsului negativ la cerere
 3. Reclamaţie adiministrativă în cazul neprimirii vreunui răspuns la cererea de informaţii publice
 4. Răspuns la cererea de informaţii publice din partea persoanei desemnate de instituţia publică
 5. Răspuns la reclamaţia administrativă înaintată de petent instituţiei publice

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

Aceste modalităţi sunt stipulate în Cap. 3 – „Sancţiuni” al Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

*ART. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

ART. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.(*)

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.”

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.”

* Art. 7 al Legii nr. 544/2001 prevede că:

„(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.”

Anunț de participare la procedura simplificată proprie privind achiziția “serviciilor de protecție și pază”

Va invitam sa participati cu oferte la procedura de achiziție publica “Mobilier dotare clădire Facultatea de Biotehnologii”, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. 1, lit. c) si art. 104, alin. 5, lit. a).
 
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2016, ora 10:00. Oferta se va depune la Registratura U.S.A.M.V. Bucureşti, cladirea Corp A Rectorat, parter, situata in bd. Mărăști 59, sector 1, Bucureşti.
 
Documentatia de atribuire se poate ridica gratuit de la Serviciul Achizitii intre orele 8-15, in fiecare zi de luni pana vineri. Persoana de contact: ing. Oana Gras, tel. fix 021.318.47.16, tel. mobil 0724.542.551.

Alegeri structuri și funcții de conducere la nivelul USAMVB Anunțuri resurse umane Posturi didactice vacante Posturi personal cercetare-dezvoltare vacante Anunțuri Examene

Alegeri parţiale pentru locurile rămase vacante în structurile de conducere din USAMVB

Alegeri pentru reprezentanți în Consiliile Școlilor Doctorale

 

 

Alegeri Rector pentru mandatul 2016 – 2020

Alegeri reprezentanți în Senatul Universității

Validarea si confirmarea rezultatului alegerilor pentru Președintele SENAT USAMV:

 • Președinte Senat USAMV B, prof.univ.dr. Alexandru ȘONEA
 • Vicepreședinte Senat USAMV B, prof.univ.dr. Rodian Paul TĂPĂLOAGĂ
 • Secretar Senat USAMV B, prof.univ.dr. Emilia Sofia MANOLE

Alegeri Președinte al SENATului Universitar:
Candidaturi pentru funcția de Președinte al SENATului Universitar
* DINU Toma Adrian IrinelCV și planul managerial – pdf
* ȘONEA AlexandruCV și planul managerial – pdf

Alegeri reprezentanți în Senatul Univeristății
Rezultate alegerilor pentru reprezentarea în Senatul Universității

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București cu sediul in localitatea București – B-dul Mărăști nr. 59 sectorul 1, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează în documentul pdf.


Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București cu sediul in localitatea București – B-dul Mărăști nr. 59 sectorul 1, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează în documentul pdf.


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul U.S.A.M.V București – Data concursului – 25.07.2017

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București cu sediul in localitatea București – B-dul Mărăști nr. 59 sectorul 1, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează în documentul pdf.


Centralizator nominal al rezultatelor finale la concursurile susţinute în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul U.S.A.M.V București – Data concursului – 20.07.2017

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București cu sediul in localitatea București – B-dul Mărăști nr. 59 sectorul 1, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează în documentul pdf.


Centralizator nominal al rezultatelor finale la concursurile susţinute în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul U.S.A.M.V București – Data concursului – 19.05.2017

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București cu sediul in localitatea București – B-dul Mărăști nr. 59 sectorul 1, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează în documentul pdf.

Arhivă 2017
Arhivă 2016
Arhivă 2015

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioada nedeterminată 2016-2017

Arhivă 2015-2016
Arhivă 2014-2015
Arhivă 2013-2014

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioada determinată 2016-2017

Arhivă 2015-2016
Arhivă 2014-2015
Arhivă 2013-2014

Concursuri pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare vacante – perioadă determinată 2016 – 2017

 1. Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe o perioadă determinată a posturilor vacante de asistent de cercetare științific și cercetător științific
 2. Calendarul concursului
 3. Baza legală
 4. Tematica și bibliografia de concurs
 5. Componența comisiilor de concurs
 6. Conținutul dosarului de concurs
 7. Lista aviz cercetatori
 8. Rezultate concurs cercetatori

Arhivă posturi personal cercetare-dezvoltare vacante 2015-2016

În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane, vor fi avute în vedere următoarele componente principale:

 • creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;
 • aprobarea de către Senatul universitar a titlurilor universitare pe baza propunerilor Comisiei de Evaluare şi Atestare constituită la nivelul Universităţii;
 • reconsiderarea echilibrului între numărul personalului didactic şi cel didactic auxiliar de cercetare şi administrativ.

În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului, USAMV Bucureşti îşi propune, imediat şi în perspectiva următorilor 5 ani, următoarele acţiuni importante:

 • elaborarea unui program special în domeniul recrutării personalului şi acordării titlurilor universitare (condiţii, criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor, soluţionarea contestaţiilor etc.);
 • alocarea de fonduri pentru stagii în străinătate şi utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;
 • flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în sensul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale universităţii şi invers;
 • instituţionalizarea în cadrul universităţii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică pe profilul diferitelor facultăţi şi specializări acreditate autorizate provizoriu să funcţioneze în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
 • îmbunătăţirea substanţială a raportului dintre totalul posturilor didactice ocupate şi numărul total al posturilor didactice prevăzut în statele de funcţiuni ale universităţii; în cadrul USAMV Bucureşti, acest raport este în prezent de 50,9% şi ne propunem să-l creştem la cel puţin 60,5% ;
 • numărul posturilor didactice se va reduce cu până la 5% până în anul 2013, în principal pe seama reducerii numărului de ore pe săptămână;
 • pentru aceeaşi perioadă se are în vedere reducerea posturilor didactice auxiliare şi administrative cu până la 9%, prin generalizarea acţiunilor de informatizare şi eficientizarea activităţilor de secretariat şi întreţinere;
 • diferenţierea sistemului de salarizare, în corelaţie cu creşterea pe plan naţional a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de venituri pentru universitate.

Documente de lucru :

 • Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (.doc)
 • Fişa postului (.doc)
 • Fişa didactică a postului (.xls)
 • Procedura operațională de acordare a gradației de merit (pdf)
 • Model pontaj plata cu ora 2012-2013 (.xls)
 • Model propuneri plata cu ora (.xls)
 • LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • Declaraţii de avere şi interese (Anexa nr. 1 şi nr. 2)