ARHIVĂ - ADMITERE MASTERAT 2018

   

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  ANUNȚ ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE

  IMPORTANT: TOȚI CANDIDAȚII VOR FI CAZAȚI GRATUIT ÎN PERIOADA ADMITERII LA STUDII, ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI.

   

  Oferta educațională

  Oferta educațională pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultată aici.
  Oferta educațională pentru anul universitar 2018-2019 pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI aici.

   

   

  Calendarul desfășurării concursului de admitere (înscrieri și susținere probe)

  Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de licență învățământ cu frecvență poate fi vizualizat aici (varianta pdf). Pentru calendarul programelor de studii învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță accesați secțiunea ID/IFR.

  În ce constă examenul de admitere?

  Probele de concurs pentru fiecare specializare pot fi consultate aici.

  Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere?

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  La dosar se anexează următoarele acte:
  a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017‐2018, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
  b. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie; 
  c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie; 
  d. certificatul de naştere, în copie; 
  e. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);  
  f. copie după buletinul sau cartea de identitate; 
  g. adeverinţă medicală tip; 
  h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin; 
  i. chitanţa de plată a taxei de înscriere; 
  j. acte  doveditoare ale  dreptului  de a  fi  scutiţi  de  plata  taxei  de  înscriere  (numai  pentru acei  candidaţi  care  solicită scutirea  de  plata  taxei  de  înscriere  la  concurs  şi  numai  când  aceştia  îndeplinesc  condiţiile  care  le  dau  dreptul  să beneficieze de scutirea respectivă). 

   

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.


  La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.

  Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.

  Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

  După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

  Taxe de înscriere

  Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.

  Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, acei candidaţi a căror vârstă este de maximum 26 de ani, împliniţi în anul 2018, după cum urmează: a. copiii personalului didactic aflat în activitate; b. orfanii de ambii părinţi; c. copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; d. angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV din Bucureşti sau copiii acestora.

  Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi. Taxele  de  înscriere  şi  de  studii  se  vor  achita  în  numerar,  în  punctele  special  amenajate,  cu  excepția candidaților de la Facultatea de Medicină Veterinară care achită prin mandat poștal.

  Lista completă a taxelor poate fi consultată aici.

  Unde se depun dosarele?

  Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților conform calendarului de admitere.

  Facultăți Campus Agronomie-Herăstrău (Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti)

  1. Facultatea de Agricultură
  2. Facultatea de Horticultură
  3. Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  4. Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  5. Facultatea de Biotehnologii
  6. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

   

  Facultăți Campusul Medicină Veterinară Cotroceni(Adresă: Splaiul Independenței nr.105, sector 5, cod poștal 050097, București)

  1. Facultatea de Medicină Veterinară

  Când sunt afișate rezultatele?

  Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise vor fi afișate la avizierele facultăților și pe paginile web ale acestora, conform planificării stabilite (vezi calendar).

  Ce trebuie să fac dacă am fost declarat admis?

  În curs de actualizare

  Taxe de studiu

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.

  Cuantum taxe lei 2018