Septembrie

  Metodologie Admitere 2017

  Metodologie Admitere 2017
  Metodologie pentru MV engleză şi franceză
  Metodologie pentru Medicină Veterinară limba română
  Admiterea la Studii Universitare pentru Cetățenii Străini din State Terțe ale Uniunii Europene care Studiază pe Cont Propriu Valutar (CPV)

   

  Care este oferta educaţională?

  Locurile vacante la studii universitare de master în vederea admiterii la studii anul universitar 2017 – 2018 – sesiunea septembrie

   

  Când au loc înscrierile și examenele de admitere?

  Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 – sesiunea II la studii universitare de master.

   

  11-14 septembrie

  • Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

  15 septembrie

  • Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatului în urma probei scrise;
  • Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

  18-20 septembrie

  • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

   

  Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere?

  La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

  • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016‐2017, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
  • suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie;
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie;
  • certificatul de naştere, în copie;
  • >certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
  • copie după buletinul sau cartea de identitate;
  • adeverinţă medicală tip;
  • patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere;
  • acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).

   

  Taxe de înscriere

  Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.

   

  Unde se depun dosarele?

  În curs de actualizare

   

  Când sunt afişate rezultatele?

  21 septembrie

  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.

   

  Ce trebuie să fac dacă am fost declarat admis?

  Candidații care se regăsesc pe listele provizorii pentru locurile cu finanțare de la buget și locurile cu taxă sunt așteptați în perioada 18-20 septembrie la sediile facultăților pentru înmatriculare.

   

  Taxe de studiu

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.