Septembrie

  Admitere 2016

  Admitere sesiunea SEPTEMBRIE

  ATENȚIE! Pentru sesiunea septembrie sunt scoate la concurs 10 de locuri cu finantare de la buget.

  * Oferta educațională- admitere sesiunea septembrie 2016 (vezi aici numărul de locuri disponibile)

  • Acte necesare pentru înscriere
   1. cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
   2. diploma de licenţă  sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
   3. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
   4. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
   5. certificatul de naştere, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
   6. certificatul de căsătorie, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
   7. copie după buletinul sau cartea de identitate;
   8. adeverinţă medicală tip;
   9. patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
   10. chitanţa de plată a taxei de înscriere;
   11. acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).

  Notă: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

  Admitere studenți străini
  La concursul de admitere organizat în USAMV din Bucureşti pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de  şcolarizare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul MENCȘ, precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de MENCȘ.

  Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către candidaţi, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, la Registratura MECȘ  conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare  şi Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) al MENCȘ. Informaţii referitoare la conţinutul dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site‐ul
  CNERD – www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini.