studii de masterat 2015

  Broșura de admitere 2015

  ADMITERE SEPTEMBRIE 2015 la STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – perioada 15 – 18 septembrie 2015

  IMPORTANT!!

  SE PRELUNGEȘTE perioada de înscriere la studii universitare de MASTER, astfel:

  • Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală  pentru luni, 20 iulie 2015, până la orele 16:00
  • Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului  pentru luni, 20 iulie și marți, 21 iulie 2015, până la orele 16:00

  SITUATIA INSCRIERILOR la admiterea la studii universitare de MASTER din perioada 13 – 18 iulie 2015

  • Acte necesare pentru înscriere
   1. cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
   2. diploma de licenţă  sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă  pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2014‐2015, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate  şi faptul că  nu a fost eliberată diploma) în original sau copie legalizată;
   3. suplimentul la diplomă/foaia matricolă – în original sau copie legalizată;
   4. diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă – în original sau copie legalizată;
   5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
   6. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
   7. copie carte (buletin) de identitate;
   8. adeverinţă medicală tip;
   9. patru fotografii tip buletin;
   10. chitanţa de plată a taxei de înscriere;
   11. acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiți de plata taxei de înscriere, numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă.

  Notă: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

  Admitere studenți străini
  La concursul de admitere organizat în USAMV din Bucureşti pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de  şcolarizare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul MENCȘ, precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de MENCȘ.

  Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către candidaţi, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, la Registratura MECȘ  conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare  şi Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) al MENCȘ. Informaţii referitoare la conţinutul dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site‐ul
  CNERD – www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini.