Septembrie

  Metodologii Admitere 2017

  Metodologie Admitere 2017
  Metodologie pentru MV engleză şi franceză
  Metodologie pentru Medicină Veterinară limba română
  Admiterea la Studii Universitare pentru Cetățenii Străini din State Terțe ale Uniunii Europene care Studiază pe Cont Propriu Valutar (CPV)

   

  Care este oferta educaţională?

  Locurile vacante la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018 – sesiunea septembrie

   

  Când au loc înscrierile și examenele de admitere?

  Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 – sesiunea II la studii universitare de licență învățământ cu frecvență, proba de concurs: cu excepția programului de studii universitare de licență “Medicină Veterinară” (calendarul concursului se gasește afișat la sediul Facultății, precum și pe site‐ul www.fmvb.ro)

   

  04-12 septembrie

  • Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilelor de duminică 10 septembrie a.c. când nu se fac înscrieri;

  12 septembrie

  • Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

  13 septembrie

  • Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
  • Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
  • Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

  13 – 14 septembrie

  • Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;
  • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă.

   

  În ce constă examenul de admitere?

  Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență. Media generală de admitere, se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media de la bacalaureat
  • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

  *La specializarea Medicină Veterinară se va proceda, în funcţie de limba în care se desfăşoară programul de studii, după cum urmează:

  • a. în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Biologie ‐ clasa XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat.
  • b. în limba engleză/franceză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85% media de la bacalaureat, 10% motivaţia alegerii profesiei şi a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti (eseu) şi 5% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări).

   

  Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere?

  La dosar se anexează următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copie;
  • adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;
  • certificatul de naştere, în copie;
  • certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • patru fotografii tip carte de identitate;
  • copie buletin/carte de identitate;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de
   plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

   

  Taxe de înscriere

  Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.

   

  Unde se depun dosarele?

  În curs de actualizare

   

  Când sunt afişate rezultatele?

  15 septembrie

  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat;
  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;
  • Afișarea listei candidaților „RESPINȘI” (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

   

  Ce trebuie să fac dacă am fost declarat admis?

  Candidații care se regăsesc pe listele provizorii pentru locurile cu finanțare de la buget și locurile cu taxă sunt așteptați în perioada 13-14 septembrie la sediile facultăților pentru înmatriculare.

   

  Taxe de studiu

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.