Arhivă Septembrie

  Admitere sesiunea SEPTEMBRIE

  Perioada de înscrieri la studiile de licenţă se prelungeşte astfel:

  • învăţământ cu frecvenţă – 27 septembrie
  • învăţământ cu frecvenţă redusă/învăţământ la distanţă – 30 septembrie

  *Rezultatele finale (învăţământ cu frecvenţă) vor fi afişate în data de 28 septembrie.

  ATENȚIE! Pentru sesiunea septembrie sunt scoase la concurs 20 de locuri cu finantare de la buget.

  * Oferta educațională- admitere sesiunea septembrie 2016 (vezi aici numărul de locuri disponibile)

  • Acte necesare pentru înscriere

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

  1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mai, numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
  2. La dosar se anexează următoarele acte:
    • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în în copie legalizată sau în copie ale acestora cu certificarea conformității cu originalul, care se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți;
    • adeverinţă eliberată de liceu, în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți) pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului scolar 2015-2016; acești candidații pot prezenta acordul scris pentru ca USAMV B să se poată interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SlllR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
    • certificatul de naştere, copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
    • certificatul de căsătorie, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți), dacă este cazul;
    • adeverinţă medicală, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
    • patru fotografii tip carte de identitate;
    • copie buletin/carte de identitate;
    • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare (program de studii);
    • cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;;
    • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

   Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere

  Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență.Media generală de admitere, se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media de la bacalaureat
  • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

  *La specializarea Medicină Veterinară se va proceda, în funcţie de limba în care se desfăşoară programul de studii, după cum urmează:

  a. în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură  variantă  de răspuns, formulate din două  discipline: Biologie  ‐  clasa XI  şi Chimie organică  (capitole) din clasa a X  şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat.
  b. în limba engleză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85% media de la bacalaureat, 10% motivaţia alegerii profesiei şi a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti (eseu) şi 5% voluntariat în folosul comunităţii  şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări).

  Admitere studenți străini
  La concursul de admitere organizat în USAMV din Bucureşti pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de  şcolarizare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul MENCȘ, precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de MENCȘ.

  Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către candidaţi, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, la Registratura MECȘ  conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare  şi Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) al MENCȘ. Informaţii referitoare la conţinutul dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site‐ul
  CNERD – www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini.