Facultăţile sunt unităţi funcţionale din cadrul USAMV București, care au în structura lor 2 sau 3 departamente academice, precum şi centre şi laboratoare de cercetare. Facultăţile elaborează şi dezvoltă oferta educaţională şi gestionează programele de studii, care se pot derula în mai multe domenii fundamentale. Totodată, facultăţile organizează şi desfăşoară concursurile de admitere la studiile universitare de licenţă şi de masterat şi gestionează întreaga activitate a studenţilor pe parcursul ciclurilor de studii. În cadrul centrelor şi laboratoarelor de cercetare ale facultăţilor se desfăşoară şi activitatea ştiinţifică a doctoranzilor înscrişi în cadrul celor două şcoli doctorale ale USAMV București, precum şi cea a post-doctoranzilor. Facultăţile din cadrul USAMV București au, în marea lor majoritate, clădiri disctincte care, prin vechimea lor, prin arhitectură, dotare, patrimoniu etc. le conferă acestora o notă aparte care poate fi asociată în egală măsură cu tradiţia, cu grija faţă de mediul înconjurător, cu gustul pentru frumos, cu respectul pentru o bună calitate a vieţii, cu modernismul, cu excelenţa în ştiinţă.

Facultatea de Agricultură din București a fost înființată în anul 1852 și are o bogată experiență didactică și de cercetare științifică pe plan național și internațional, fiind cea mai veche și prestigioasă instituție de învățământ superior agronomic din România.
În cadrul acestei facultăți se organizează și desfășoară studii universitare de licență, masterat și doctorat, fiind pregătiți specialiști în domeniile: agronomie, silvicultură și biologie. Pe plan științific, activitățile de cercetare sunt concentrate asupra domeniilor: agricultură, siguranță și securitate alimentară, mediu înconjurător, silvicultură și biologie.
Absolvenții Facultății de Agricultură dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii pentru următoarele sectoare de activitate: producție, servicii, cercetare științifică, învățământ, expertiză și consultanță, agribusiness, asigurări, administrația și managementul integrat al producției agricole, forestiere și al spațiului rural.

Facultatea de Agricultură are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul de Ştiinţele Solului
 • Departamentul de Ştiinţele Plantelor

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel/Fax: +40 21 318 0466, +40 21 318 2564 interior 250
Tel/Fax Biologie FR: +40 21 318 2564 interior 295
E-mail: info@agro-bucuresti.ro
E-mail Biologie FR: secretariatbfr@agro-bucuresti.ro
Website: www.agro-bucuresti.ro

Facultatea de Horticultură a fost înființată în anul 1948, fiind cea mai veche instituție de învățământ superior de profil din România. Obiectivul major al acesteia constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile horticultură și peisagistică prin cursuri de licență, masterat și doctorat, precum și prin activități de cercetare.
Facultatea dispune de o bază materială proprie modernă, trei stațiuni (Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație „Pietroasa”; Pepiniera și ferma pomicolă „Istrița” și Ferma didactică „Moara Domnească”), un corp didactic foarte bine pregătit și parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate, fapt ce asigură un proces de instruire complex, de cea mai înaltă calitate.
În acest fel, prin competențele dobândite, absolvenții facultății își găsesc un loc de muncă nu numai în domeniile de producție ale horticulturii (pomicultură, viticultură și vinificație, legumicultură, floricultură și artă florală, arboricultură ornamentală și arhitectură peisageră) și peisagisticii (proiectarea, execuția și întreținerea peisajelor), ci și în cercetarea științifică, învățământ, comerț, administrația domeniului public- spații verzi.

Facultatea de Horticultură are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole
 • Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel: +40 21 318 3636
Email: secretariat@horticultura-bucuresti.ro
Email Horticultură ID: secretariatid@horticultura-bucuresti.ro
Website: www.horticultura-bucuresti.ro

În anul 1948 a fost înființată Facultatea de Zootehnie în cadrul Institutului de Zootehnie și Medicină Veterinară din București, ulterior suferind mai multe transformări până la statutul său de astăzi: facultate în cadrul USAMV din București, sub denumirea de Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere.
În formarea viitorilor specialiști programele de studii țin seama de cerințele profesionale ale inginerului zootehnist sau tehnolog, prin stimularea dezvoltării cunoștințelor teoretice și practice în domeniu, dar și a unor abilități necesare profesiei.
Absolvenții Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii pentru următoarele sectoare de activitate: administrație (organe de decizie centrale și teritoriale, asociații ale crescătorilor de animale, Deparatmentul de administrare a cotelor de lapte, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, Rețeaua Națională de Selecție și Reproducție a Animalelor, centre de consultanță agricolă), unități zootehnice, unități de industrie alimentară, silvicultură (asociații de vânătoare, direcții silvice, exploatații silvice), piscicultură și acvacultură (exploatații piscicole, unități de procesare a produselor piscicole, fabrici de nutrețuri combinate și aditivi furajeri).

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul de Ştiinţe formative în creşterea animalelor şi industria alimentară
 • Departamentul de Tehnologii de producţie şi procesare

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel: +40 21 318 2567
E-mail: zootehnie@usamv.ro
Website: www.zootehnie.ro

Facultatea de Medicină Veterinară a luat naștere în 1861 sub numele de Școala pentru învățătură veterinară la inițiativa doctorului Carol Davila, fiind unică la acea dată în Balcani și a doua din Europa după cea de la Lyon, din Franța.
În cadrul acestei facultăți se desfășoară studii de lungă durată -licență- în două specializări: Medicină veterinară și Controlul și expertiza produselor alimentare. Studiile postuniversitare se realizează în cadrul Școlii de Studii Postuniversitare de Medicină veterinară, absolvenții primind titlul de specialist în patru ramuri ale practicii medical veterinare: Clinică și farmacie, Igienă și sănătate publică, Diagnostic de laborator și Management veterinar.
Facultatea de Medicină Veterinară din București este prima facultate de profil din românia audiată și inclusă din martie 2002 pe Lista facultăților Evaluate și Aprobate de către Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Veterinar (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE).
La absolvire, studenții acestei facultăți pot profesa liber meseria de medic veterinar sau se pot angaja în funcție de specializarea obținută:

 • În calitate de medic veterinar în structurile specifice publice sau private, acreditate, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în laboratoare de profil
 • În calitate de expert în controlul calității produselor alimentare în structurile specifice publice sau private, acreditate, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în cadrul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și vegetală, în laboratoare de profil
 • În calitate de inginer tehnolog în cadrul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și vegetală.

Facultatea de Medicină Veterinară are în componenţa sa trei departamente:

 • Departamentul Ştiinţe Preclinice
 • Departamentul Ştiinţe Preclinice
 • Departamentul Producții Animaliere și Sănătate Publică

Date de contact:
Adresă: Splaiul Independenței nr.105, sector 5, cod poștal 050097, București
Tel/Fax: +40 21 318 0469 / +40 21 318 0498
E-mail: info@fmvb.ro, secretariat@fmvb.ro
Website: www.fmvb.ro/social

În anul 1970, ca urmare a demersurilor profesorului Cezar Nicolau, s-a înființat Facultatea de Îmbunătățiri Funciare în cadrul institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, actualmente Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În 1990 a fost creată specializarea de Ingineria mediului, iar denumirea facultății a devenit cea actuală.
Cadrele didactice și baza materială asigură la un nivel european pregătirea studenților în domenii cerute pe piața muncii, ceea ce explică interesul deosebit față de specializările acestei facultăți.
Prestigiul acestei facultăți este consolidat printr-o bogată activitate de cercetare derulată în laboratoarele grupate sub egida Centrului de excelență în cercetare, care funcționează la nivelul său, alături de Centrul de management de proiecte și prin activitatea catedrei UNESCO de Dezvoltare rurală integrată, prin participarea cadrelor didactice ale facultății în Comisii profesionale naționale și internaționale.
Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul Mediu și Îmbunătățiri Funciare
 • Departamentul Matematică, Fizică și Masurători Terestre

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel: +40 21 318 3075
E-mail: fifim@fifim.ro
Website: www.fifim.ro

Facultatea de Biotehnologii a fost înființată în anul 1994 și este singura facultate de acest profil din țară. Prin intermediul programelor de studii, aceasta pregătește ingineri biotehnologi în specializările: Biotehnologii agricole, Biotehnologii industriale și Biotehnologii medical-veterinare.
Procesul educațional, ce se desfășoară în amfiteatre, laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație este realizat de un corp profesoral format din specialiști recunoscuți pe plan național și internațional, cu experiență vastă și realizări deosebite atât din punct de vedere didactic, cât și științific. Pe lângă activitatea de cercetare desfășurată în mod curent de către cadrele didactice, în cadrul facultății funcționează două Centre de Cercetare: BIOTEHNOL și BIOTEHGEN.
Absolvenții facultății dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: companii de producție românești și europene, firme comerciale, firme de consultanță, laboratoare de analize, expertize și certificare în domenii agricole, medical-veterinare, industriale, învățământ și cercetare științifică.

Facultatea de Biotehnologii are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul Biotehnologii
 • Departamentul Biotehnologii Industriale

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel: +40 374 022 802
E-mail: secretariat@biotehnologii.usamv.ro
Website: www.biotehnologii.usamv.ro

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală funcționează din anul 1992 în cadrul USAMV din București și are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști prin transmiterea cunoștințelor teoretice și practice din domeniile tehnologiilor agricole și al științelor economice.
Facultatae activează în cadrul Campusului Agronomie Herăstrău și în cele două filiale ale sale din Calărași și Slatina.
Absolvenții pot găsi un loc de muncă atât în producția agricolă, cât și în domenii/ instituții adiacente: întreprinderi din sectorul public și privat, administrații din sectorul public cu specific agricol, camere agricole, turism și agroturism, producție agricolă, cercetare științifică, învățământ, comerț.

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală are în componenţa sa două departamente:

 • Departamentul Management și Marketing
 • Departamentul Economie Contabilitate și Agroturism

Date de contact:
Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel/Fax: +40 21 318 0465 / +40 21 318 2888
Website: www.managusamv.ro