Se încarcă pagina ...
CERCETARE / Secretariat ştiinţific / Strategia CDI a USAMV-B

Strategia cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării 2009-2013

În Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti procesul de învăţământ este integrat cu activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor.

Activitatea ştiinţifică în domeniul agronomiei şi medicinii veterinare la Bucureşti are tradiţii vechi, care datează încă de la începuturile învăţământului agronomic şi medical-veterinar în această parte a României.

După aderarea României la Uniunea Europeană, cercetarea ştiinţifică din cadrul USAMV Bucureşti a trecut într-o nouă etapă, şi anume etapa în care comunitatea academică trebuie să devină creatoare de rezultate ştiinţifice şi tehnologice competitive pe plan internaţional şi partener credibil la realizarea programelor ştiinţifice comunitare. In acest sens, strategia cercetării ştiinţifice pentru domeniile de activitate specifice profilului facultăţilor, specializărilor şi disciplinelor din planurile de învăţământ este parte integrantă a Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013. In acelaşi timp, programele şi temele de cercetare sunt corelate cu Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală şi cu Programul naţional pentru dezvoltare rurală pe perioada 2007-2013.

 

Obiective generale şi direcţii prioritare

Obiectivul de bază al strategiei cercetării - dezvoltării - inovării în cadrul USAMV Bucureşti este atingerea nivelului de performanţă, competitivitate şi compatibilitate capabil să asigure integrarea deplină în aria europeană a cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice.

Principalele obiective generale, subordonate acestui deziderat major, sunt următoarele:

 • dezvoltarea şi consolidarea în cadrul USAMV Bucureşti a unui mediu favorabil activităţii ştiinţifice de performanţă, dinamic şi competitiv, care să susţină, prin realizări de valoare, progresul ştiinţific, economic şi social românesc în contextul integrării europene şi al globalizării, precum şi progresul învăţământului superior agronomic şi de medicină veterinară;
 • creşterea capacităţii colectivelor de cercetare din catedre, facultăţi, centre şi institute de cercetare de a elabora proiecte fundamentate, cu şanse reale de succes la competiţiile interne şi internaţionale pentru finanţare;
 • promovarea participării colectivelor de cercetare la programele europene şi internaţionale şi integrarea acestora în platformele tehnologice europene şi în reţelele internaţionale de cercetare ştiinţifică, pentru a face faţă evoluţiei şi concurenţei internaţionale în domeniul ştiinţific şi tehnic;
 • dezvoltarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ, cercetare şi cu agenţi economici, care să conducă la crearea şi consolidarea de reţele integrate noi, specializate pe domenii de referinţă ştiinţifică şi tehnică, ce pot fi acreditate şi recunoscute pe plan intern şi extern;
 • dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului ştiinţific în cadrul Consorţiului Universităţilor de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară din România;
 • creşterea competenţei ştiinţifice şi tehnice în domenii de tehnologie avansată şi atingerea nivelului de excelenţă compatibil cu normele europene şi internaţionale;
 • dezvoltarea cercetărilor fundamentale în domeniile disciplinelor cu aplicaţii în ştiinţele agronomice, silvice şi de medicină veterinară, pentru accelerarea progresului tehnico-ştiinţific al României în domeniile respective şi pentru creşterea vizibilităţii ştiinţifice a universităţii pe plan internaţional;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare în colectivele consacrate pe domenii prioritare, de perspectivă şi creşterea gradului de utilizare a aparaturii şi echipamentelor, prin concentrarea potenţialului ştiinţific interdisciplinar;
 • promovarea creaţiei ştiinţifice originale atât în domeniul ştiinţelor fundamentale, cât şi al celor aplicative, prin eforturile conjugate ale tinerilor cercetători alături de specialiştii consacraţi;
 • stimularea dezvoltării şi valorificării tradiţiei „şcolilor ştiinţifice” pe domenii individualizate în cadrul fiecărei facultăţi din universitate, „patronate” de personalităţi cu realizări de excepţie şi cu largă recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, care contribuie la formarea elitelor ştiinţifice pentru generaţiile viitoare;
 • creşterea vizibilităţii şi impactului activităţii ştiinţifice din cadrul USAMV Bucureşti, prin creşterea calităţii analelor ştiinţifice ale facultăţilor, a arealului de difuzare a acestora în interiorul ţării şi în afara acestuia, prin publicaţii, inovaţii, invenţii etc. în reviste cotate ISI sau înscrise în baze de date internaţionale;
 • reconsiderarea ariei de valorificare a rezultatelor ştiinţifice prin mijloace, proceduri şi forme de valorificare inovative, atractive, de promovare şi transfer;
 • îmbunătăţirea managementului cercetării, în primul rând prin profesionalizarea personalului cu atribuţii în acest domeniu.

 

Obiective specifice

Obiectivele specifice cercetării ştiinţifice din USAMV Bucureşti au ca o caracteristică generală elaborarea de noi concepte, soluţii, metode, produse şi tehnologii pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii şi a spaţiului rural, pentru protecţia mediului, asigurarea nutriţiei sănătoase şi a siguranţei alimentare, precum şi pentru asigurarea competitiviţăţii produselor agricole pe piaţa europeană şi pe alte pieţe.

In funcţie de diversitatea specialităţilor ştiinţifice existente în universitate, de contextul actual şi de perspectivă al agriculturii, silviculturii şi alimentaţiei, precum şi de cerinţele pe termen scurt şi mediu ale procesului de integrare europeană, se stabilesc următoarele obiective specifice, pe domenii reprezentative de cercetare-dezvoltare:

 • protecţia şi ameliorarea resurselor naturale de sol, apă, aer, floră şi faună, în scopul creşterii calitative a produselor agro-zootehnice, protecţiei mediului, conservării biodiversităţii, a habitatelor de interes naţional şi comunitar, menţinerii atractivităţii şi specificităţii peisajului, asigurării, în condiţii de eficienţă economică, a resurselor regenerabile pentru generaţiile viitoare;
 • metode şi tehnici noi pentru reconstrucţia ecologică şi utilizarea durabilă a terenurilor degradate de factori naturali şi antropici ;
 • metode şi tehnici noi pentru valorificarea prin agricultură a reziduurilor provenite din diferite sectoare economice, în condiţii de eficienţă economică şi de protecţie a mediului;
 • metode şi tehnici noi pentru valorificarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie;
 • soluţii şi tehnici moderne pentru conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în scopul ameliorării genetice a materialului biologic vegetal şi animal ;
 • metode moderne de genetică, biotehnologie, fiziologie, biochimie în vederea asigurării progresului genetic la plantele de cultură şi la animale;
 • tehnici şi tehnologii agricole noi şi modernizate pentru cultura plantelor de câmp şi horticole, armonizate cu capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor naturale şi antropogene, capabile să asigure protecţia mediului şi să furnizeze produse competitive pe piaţa internă şi internaţională ;
 • metode, tehnici si tehnologii fundamentate ştiinţific pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de întreţinere a animalelor şi pentru creşterea calităţii producţiei zootehnice, în condiţii de protecţie sporită a mediului;
 • metode şi tehnici moderne pentru prevenirea, diagnosticarea şi combaterea bolilor de importanţă majoră la animale ;
 • soluţii şi procedee pentru asigurarea salubrităţiii produselor de origine animală şi a sănătăţii publice veterinare ;
 • tehnici şi procedee noi pentru modernizarea producţiei alimentare în contextul cerinţelor diversificării funcţionale şi comerciale a produselor şi pentru asigurarea securităţii nutriţiei populaţiei;
 • crearea prin biotehnologii de tehnici şi procedee noi pentru producţia de alimente fără risc asupra sănătăţii oamenilor ;
 • tehnologii de mecanizare şi automatizare, sisteme, utilaje şi echipamente pentru agricultură, silvicultură şi industria alimentară, eficiente economic şi energetic, integrate în tehnologiile durabile din domeniile respective;
 • soluţii ştiinţifice privind economia, organizarea si managementul producţiei agricole, silvice şi alimentare, privind sistemele integrate de asigurare a activităţilor agricole, marketingul produselor agro-alimentare în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile;
 • evaluarea si valorificarea potenţialului turistic regional, în vederea dezvoltării agroturismului.

 

Măsuri şi rezultate previzibile

 • elaborarea unei tematici de cercetare ancorate în realităţile şi necesităţile agriculturii româneşti pe termen scurt şi mediu, tematică ce se poate materializa în proiecte complexe, cu participare largă, interdisciplinară, de la nivelul tuturor facultăţilor şi colectivelor de cercetare;
 • constituirea la nivelul departamentului de cercetare al universităţii a unui grup de specialişti cu experienţă în domeniul consultanţei pe probleme ştiinţifice, de management de proiect, juridice şi financiare, precum şi în domeniul promovării activităţii ştiinţifice a comunităţii universitare;
 • constituirea unui grup de experţi cu abilităţi de monitorizare, evaluare globală şi marketing ştiinţific, în vederea creşterii randamentului social al cercetării, a surselor de finanţare şi a volumului finanţării;
 • măsuri specifice şi constante, materializate prin programe concrete, pentru pregătirea continuă a personalului de cercetare, cu deosebire a tinerilor cercetători, prin masterat, doctorat, cursuri speciale de tehnică experimentală modernă, de utilizare a aparaturii de laborator de ultimă generaţie şi a programelor de calculator, cursuri de statistică aplicată la domeniile de interes pentru colectivele de cercetare din universitate etc.; de asemenea, se vor elabora programe cu tematică pentru schimburi de experienţă şi stagii de documentare şi de perfecţionare în instituţii şi laboratoare de cercetare cu tradiţie atât din străinătate, dar mai ales din ţară ;
 • pregătirea suplimentară a cadrelor de cercetare în domeniul însuşirii, perfectionării şi utilizării fără dificultăţi a limbii engleze în elaborarea publicaţiilor de specialitate şi a proiectelor internaţionale, în domeniul comunicării cu lumea ştiinţifică din exteriorul ţării noastre, în domeniul managementului cercetării la nivel intenaţional etc.; în acest sens se va avea în vedere creşterea numerică a participării personalului de cercetare din universitatea noastră în colectivele de cercetare internaţionale, a participării la manifestările ştiinţifice consacrate pe plan internaţional în domeniile specifice fiecărui cercetător şi colectiv de cercetare, penetrarea cercetătorilor valoroşi din universitate în rândul experţilor internaţionali pentru evaluare, monitorizare, management de proiect şi management al activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare ;
 • elaborarea unui regulament pentru utilizarea unitară şi completă, în folosul tuturor colectivelor de cercetare din universitate a laboratoarelor de cercetare, a aparaturii şi echipamentelor, pentru creşterea performanţelor cercetării, reducerea costurilor şi asigurarea dotării raţionale, echilibrate;
 • elaborarea de criterii şi standarde de calitate privind monitorizarea derulării proiectelor şi avizării interne a rezultatelor, specifice cercetării agricole şi de medicină veterinară ;
 • sprijinirea consiliilor de facultăţi şi a conducătorilor de doctorat pentru finanţarea unui număr sporit de teze de doctorat prin proiecte de cercetare pentru tinerii doctoranzi;
 • integrarea studenţilor cu aptitudini de cercetare ştiinţifică în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice şi participarea lor efectivă la realizarea proiectelor de cercetare, precum şi susţinerea cercetării ştiinţifice studenţeşti autonome, dezvoltată pe lângă fiecare colectiv de disciplină şi de catedră ;
 • crearea unui portofoliu de realizări ştiinţifice, cu drept de proprietate intelectuală a USAMV Bucureşti, care să contribuie la promovarea imaginii universităţii şi la transferul rezultatelor cercetării în mediul economic şi social românesc şi pe plan internaţional;
 • crearea unui sistem de evidenţiere şi de premiere a celor mai valoroase realizări ştiinţifice şi a autorilor lor (presa scrisă, presa audiovizuală, internet, publicaţii de uz intern, reuniuni ştiinţifice, şedinţe festive etc);
 • elaborarea de sinteze cu rezultate deosebite, care poartă amprenta inovaţiei ştiinţifice, ce vor fi puse la dispoziţia organelor de decizie de ordin tehnic, administrativ sau legislativ, de la nivel local, judeţean sau naţional (în funcţie de aria de valorificare);
 • elaborarea aplicaţiilor pentru evaluarea de către CNCSIS şi înscrierea buletinelor ştiinţifice ale fiecărei facultăţi în lista publicaţiilor din categoriile B+ şi A; în acelaşi timp se vor întreprinde demersurile ce se impun pentru înregistrarea publicaţiilor cu caracter periodic ale universităţii în bazele de date ştiinţifice internaţionale.
 • crearea bazei unitare de date a cercetării ştiinţifice din universitate, a paginii WEB a cercetării, respectiv a secvenţei paginii WEB a fiecărei facultăţi, consacrată cercetării şi dezvoltarea reţelei intranet;
 • adaptarea funcţionalităţii compartimentelor administrative, care deservesc activitatea ştiinţifică, la specificul procesului de contractare a proiectelor, de derulare a activităţilor de achiziţii publice, de decontare a etapelor de cercetare etc.
 • creşterea aportului cercetării ştiinţifice în veniturile curente ale Universităţii până la 40%.

Colaborarea în cadrul Consorţiului Universtiţăţilor de Stiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara) se va materializa prin:

 • elaborarea unei tematici de interes comun, care să stea la baza proiectelor pentru viitoarele competiţii;
 • instituirea unui portofoliu de proiecte de cercetare în cadrul fiecărei universităţi din consorţiu, cu atribuirea anticipată a responsabilităţilor pe parteneri;
 • utilizarea în comun, pe bază de protocoale de colaborare, a staţionarelor experimentale şi a laboratoarelor de cercetare specializate, cu dotare performantă, existente în cadrul universităţilor din consorţiu;
 • formarea şi perfecţionarea tinerilor cercetători prin stagii de cercetare în cadrul colectivelor cu cea mai avansată specializare într-un domeniu bine definit;
 • organizarea de dezbateri ştiinţifice comune pe probleme punctuale, privitoare la metodica de cercetare, rezultatele intermediare şi finale ale cercetărilor, modalităţile de diseminare şi transfer;
 • organizarea de reţele integrate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, cu rolul de a asigura competenţa ştiinţifică şi tehnică în domenii de tehnologie avansată (calitatea producţiei agro-zootehnice, calitatea mediului în spatiul rural, inginerie genetică, biotehnologii şi altele);
 • organizarea de sesiuni ştiinţifice comune, cu tematică adecvată, cu un număr restrâns de lucrări prezentate, în cadrul cărora cel puţin 1/3 din timpul afectat să fie rezervat dezbaterilor ştiinţifice;
 • elaborarea periodică a unui volum de realizări ştiinţifice (care să nu depăşească 100 pagini), cu soluţii aplicabile, sub redacţia consorţiului.

Anual, se va elabora un raport privind stadiul realizării obiectivelor strategice ale cercetării ştiinţifice din USAMV Bucureşti, care va fi supus analizei Senatului universitar. Pe această bază şi în funcţie de modificările ce pot interveni pe parcurs în strategia naţională a cercetării, se vor aduce corecţiile şi adaptările ce se impun.

Prezenta strategie este integrată în Strategia de dezvoltare a USAMV Bucureşti pe perioada 2009-2013.

 

Aprobată în sedinţa Senatului USAMV Bucureşti din data de 09.12.2008.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Ştefan Diaconescu

 

Evenimente

Presa despre noi

Ştiri

Oferte educaţionale externe

Agrolife Scientific Journal

Biblioteci online

Statistici

Vizite unice:
2331251
Hituri:
12137149

Translator

© dicţionar bab.la