În atenția absolvenților, pentru eliberarea actelor de studii (diplomă de licență) este necesar să se prezinte diploma de Bacalaureat în original.

Informaţii despre:

 • Fişa de lichidare (descarcare formular);
 • Diploma de Bacalaureat
 • 2 fotografii color 3×4, realizate recent, pe hârtie fotografică; ATENŢIE! nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs după absolvire (unde este cazul)

Pentru aliberarea diplomelor de licență/ inginer/ master, sunt necesare următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat – original (în cazul eliberării diplomei de licenţă / inginer);
 • diplomă de licenţă şi diplomă de bacalaureat – originale (în cazul eliberării diplomei de master);
 • cerere tip cu viză de la secretariatul DID-IFR;
 • ci – original şi copie xerox;
 • 2 fotografii ¾ hartie fotografică, recente;
 • chitanţa cu achitarea taxei în valoare de 150 lei (numai pentru promoţiile anterioare anului 2010);
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie legalizată – hotărâre judecătorească de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Foaia matricolă „la cerere“ se poate solicita de către absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de finalizare în perioada iunie 1983 – februarie 1996, întrucât diplomele din această perioadă nu au fost însoţite de foi matricole.

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Copie legalizată de pe diplomă, foaie matricolă sau supliment la diplomă (originale şi copii xerox)
 • BI/CI în original și copie pentru cetăţenii români şi paşaport în original, pentru cetăţenii străini;
 • Chitanţă achitare taxă la casieria universităţii în valoare de 30 lei.
În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.
Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat sunt:

 • Cerere înregistrată la Registratura universităţii ;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat;
 • Certificat de naştere (original şi copie xerox)
 • Două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului respectiv;
 • Chitanţă de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria universităţii (500 lei).

Eliberarea unui nou act de studii se face pe baza Deciziei Rectorului, în termen de 30 de zile de la aprobare.

*Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute de lege se poate efectua de către titularul actului în cauză sau de împuternicitul acestuia.

 • Un act de studii se eliberează:
  • titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului (în original şi copie) iar, după caz, a fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
  • împuternicitului (cu obligaţia prezentării documentului de identitate -BI/CI, în original şi copie);
  • pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că acesta poate ridica acte de studii;
  • pe baza unei procuri notariale cu apostila de la Haga sau supralegalizată, în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate.
 • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului şi, după caz, a Fişei de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie;
 • Unui absolvent cu reşedinţa în străinătate i se pot elibera actele de studii prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acestuia;
 • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propia răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

ATENŢIE!
Actele de studii trebuie păstrate în bune condiţii; nu trebuie plastifiate, deoarece nu mai pot fi apostilate în vederea autentificării.

Contact:
Departamentul Acte de studii
Adresa: B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40 (756) 136 293; +40 (0)314 33 42 01
Biroul se află în corpul A al Universităţii, la parter.

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: 10:00 – 14:00

Persoana de contact :
Aurora CIUBUC (aurora.ciubuc@usamv.ro)
Carmen Mihaela ANĂSTĂSOAEI (mcanastasoaei@protonmail.com)